Gallery

ดูกิจกรรมหรือรูปการอบรมของ  Sasimasuk.com  โปรดกด  

 

 รูปบางส่วนของการทำงาน (ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้) 

ดูรูป งานให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) ของ Sasimasuk.com กดที่นี่ 

ดูรูป งานสัมมนาอบรม (Seminar) ของ Sasimasuk.com กดที่นี่  

ดูรูป งานด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของ Sasimasuk.com กดที่นี่

ดูรูป งานจิตอาสา (Voluntary Activities)  ของ Sasimasuk.com กดที่นี่

ดูรูป งาน Knowledge sharing  ของ Sasimasuk.com กดที่นี่

 

Visitors: 20,081