PDCA เครื่องมือง่ายๆสำหรับพัฒนางาน บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

สมัยที่ผู้เขียนเริ่มงานเป็นวิศวกรใหม่ๆนั้น ได้มาทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ ต่อมาก็มาทำงานด้านการวิจัยพัฒนา  เครื่องมือที่ใช้ง่ายๆในตอนนั้น คือ PDCA ของปู่เดมมิ่ง หรือ  ดับเบิ้ลยู เอ็ดเวิร์ดส เดมมิ่ง (W. Edwards Deming)  ซึ่งได้พัฒนาและเผยแพร่เครื่องมือคุณภาพจากผู้คิดค้น คือ ชิวฮาร์ต (Schewhart) และต่อมาเรียกว่า Deming Cycle หรือ วงจร PDCA  หรือ  วงจรเด็มมิ่ง 

 

วงจรเด็มมิ่งนี้เกิดที่อเมริกา แต่มาโตที่ญี่ปุ่น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ โดยช่วงแรกๆนำมาใช้ในระบบควบคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นก็พบว่า สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆเรื่องของการปฏิบัติงาน

 

ในเมืองไทยเราก็มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ถือว่าเป็นเครื่องมือที่คลาสสิคอีกเครื่องมือหนึ่งเลยทีเดียว 

 

Deming Cycle หรือ วงจร PDCA  หรือ  วงจรเด็มมิ่งมีอะไรบ้าง

 

  P (Plan)    คือ  การวางแผนจากวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยวางแผนทั้งขั้นตอน วิธีการดำเนินการ เวลาที่ใช้ ทรัพยากรต่างๆเช่น คน สิ่งของ  ผลลัพธ์ที่ต้องการ และงบประมาณต่างๆ

  D (Do)      คือ   การปฏิบัติตามแผน  โดยทำความเข้าใจ กระจายงานไปให้แต่ละทีมหรือบุคคลากรในทีม แล้วลงมือทำตามแผนให้ได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่วางแผนไว้

  C (Check)   คือ  การตรวจสอบ  หรือการประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลลัพธ์สุดท้ายว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

 

A (Action)   คือ  การปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน หากผลที่ออกมาดี ก็นำมาเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป และเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่มารับงานหรือดำเนินงานรุ่นต่อไป หากผลที่ออกมาต่ำกว่ามาตรฐาน หาวิธีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขดำเนินการ จะทำให้มาตรฐานหรือคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ

 

เมื่อมีการใช้ PDCA ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น จะทำให้ระบบมีการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เรียกว่า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)" ถ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตนั้นจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง และเกิดของเสียน้อย จนกระทั่งไม่มีเลย และหากมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้จาก กระบวนการ PDCA นี้

 

 

 

อาไปใช้กับงานอะไรได้บ้าง

1.งานด้านการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน

2. งานด้านการบริหารโครงการ (Project Management) ตั้งแต่เริ่มต้น วางแผน ดำเนินงาน จนจบโครงการ

3.การพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ หรือความชำนาญด้านต่างๆ สามารถนำ PDCA มาใช้ในการพัฒนาได้  หากนำมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร บุคคลากรเหล่านั้นก็จะสามารถเติบโตเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีศักยภาพอย่างสูงได้

 

ดังนั้น ไม่ว่า จะนำเครื่องมือใดๆก็ตามมาใช้ในการพัฒนา ต้องมีการลงมือทำ และทำอย่างสม่ำสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขี้นไปเรื่อยๆได้ ที่สำคัญคือ คนในองค์กรต้องร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement with PDCA)

 

ติดต่อวิทยากร อบรมสัมมนา In-House Training ได้ที่

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช  พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com  

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

โทร .081-5609994

Visitors: 21,291