วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

ศศิมา สุขสว่างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเดน (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  หลังจบการศึกษา ศศิมา เริ่มต้นการทำงานด้านเทคนิคเชิงวิศวกรรมและต่อมาเน้นด้านวิศวกรวิจัยพัฒนามาตลอดในองค์กรเอกชนชั้นนำ ได้แก่ Intertek Group plc., บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด,  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG  และที่สุดท้ายคือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ได้รับโอกาสมาบริหารโครงการพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์   ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากการทำงานที่หลากหลาย  เช่น การบริหารทีมงาน การวิจัยพัฒนา การจัดการองค์กร และการบริหารงานโครงการ

 

 ศศิมา สุขสว่าง มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนานักวิจัยพัฒนา นักนวัตกร การบริหารโครงการ การสร้างและพัฒนาทีมงาน  ศศิมา มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการ และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนว้ตกรรมมากกว่า 15 ปีบริหารจัดการโครงการทั้งที่ได้รับจากภาครัฐ และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้จัดการในการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาของสถาบันอิสระ มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาและสร้างทีมงาน การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทักษะของทีมงานในการบริหารงานโครงการ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จปัจจุบันศศิมาทำางานเป็นที่ปรึกษา วิทยากร และโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรจากการพัฒนาพรสวรรค์ของบุคลากร สร้างองค์กรพรสวรรค์ให้เป็นจริง เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (HRM,HRD) และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

 

 

ประวัติการศึกษา :

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กำลังศึกษา) 
 • Master of Science in Textile and clothing Engineering, Dresden University of Technology: ประเทศเยอรมนี  (www.tu-dresden.de) (scholarship by  German Academic Exchange Service:DAAD Germany)  
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตร :

 • Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.
 • Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand
 • Certifiied Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand
 • Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand
 • Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
 • Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
 • Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)
 • Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)
 • Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA
 • Dies Progrant Proposal Writing for Research Grants by Chulalongkorn university and University of Cologne, Germany (DAAD)
 
 
Professional Skill :
 • Innovation project Management
 • New Product Development and Innovation
 • Project Management in Practice (Basic and advance)
 • Creative thinking
 • Business Model Canvas
 • Design Thinking
 • Innovation Coahing (Group Coahing and one on one coaching)
 • Coaching and Mentoring
 
Training Course :  

1.หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

หลักสูตร หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation (2 Days) :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ) 

- หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) (2 Days) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative Problem Solving at the workplace : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (ติดต่อ)

 

2. หลักสูตรการโค้ช (Coaching)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Self development and self Coaching for Performance Working : การพัฒนาตัวเองและการโค้ชตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (ติดต่อ)

- หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่)

 

3. หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management)

- หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) (ติดต่อ)

- หลักสูตร Innovation Project Development and management (2 days)  : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  (ติดต่อ)

 

Book

 • How to be Engineer
 

 

ปัจจุบัน :

 
Professional Experience  : 
 • Product Development Center Manager, THTI
 • Research and Development Engineer, Freetex Elastic Co.Ltd.
 • R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany
 • Research and Development Engineer, Thai Taffeta Co.,Ltd.
 • Laboratory Technical, Intertek Testing service (Thailand) Co.Ltd.
 
ประสบการณ์วิทยากร/ที่ปรึกษา/โค้ชในองค์กร ที่ผ่านมา

 

 

 

 


 -  วิทยากรกลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

 - วิทยากรและที่ปรึกษา HRD,HRM สถาบันอาหารแห่งชาติ,วิทยากรและที่ปรึกษา HRD,HRM สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น
 • วิทยากรและโค้ช Talent Coach ทั้ง Group Coaching และ one on one coaching  บริษัท วรรณภพ จำกัด ,โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) และบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด เป็นต้น
 • วิทยากรรอบรม“การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ (เช่น กาฬสินธุ์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ตรัง,สตูล, เชียงใหม่,ลำพูน เป็นต้น)  โดยอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นๆและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  SMI, สภาอุตสาหกรรม
 • วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้พัฒนาหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” ให้กับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การพัฒนาบุคลากร,  และการบริหารโครงการ ประจำ sasimasuk.com
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนานวัตกรรมให้กับบริษัท SMEs, L ดังนี้ บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด,บริษัท จุลณัฐ จำกัด,บริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม จำกัด,บริษัท เชพเอิด จำกัด,บริษัท ดอกเตอร์เรย์ จำกัด, บริษัทไทยวาโก้ จำกัด, บริษัทไทยนำโชค ,บริษัทสปัลซิลค์เวิอล์ จำกัด,บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท ชนาวา จำกัด,บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด, บริษัท มายดรีมเบดดิ้ง จำกัด,บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด,บริษัท แอล เอชโรซ์ จำกัด,บริษัท ปราณเชิญ จำกัด,บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด,บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด,โรงสีข้าวธัญสวัสดิ์ จำกัด,บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด,บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด,บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด,บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด, บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัทเท็กไทล์แกลลอรี่ จำกัด, บริษัทพาซาย่า จำกัด, บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด, บริษัทแสนทวี อินเตอร์เทรด จำกัด ,บริษัทไทยนำโชค เท็กซ์ไทล์จำกัด  เป็นต้น
 • วิทยากรพัฒนาองค์กรและบุคคลากร เช่น บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), Thai Summit Auto Part, บริษัทแสนสิริ จำกัด,บริษัทแม่รวย จำกัด 
 • วิทยากรหลักสูตรนวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้นำ (Innovation coaching for leader) บริษัท PlanetComm
 
 เป็นต้น
 
ทักษะด้านภาษา :
- ไทย
- อังกฤษ (English) 
- เยอรมัน (German : Study (Master degree)  in Germany)
 
 

ติดต่อวิทยากร หลักสูตรอบรม

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com (ติดต่อทางนี้สะดวกสุดค่ะ)
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,710