หลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้วย Business Model Canvas และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ โดยศศิมา สุขสว่าง

 หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์

 

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีศักยภาพในการคิดและเห็นภาพรวมขององค์กรในทิศทางเดียวกัน นำความรู้ในหน้าที่ของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแต่ละฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่รวมทั้ง สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

หลักสูตร “พัฒนานวัตกรรมด้วย  BMC, VPC and creative toolkits ” นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้

 

ผลลัพธ์ ที่ได้จากหลักสูตรนี้ที่ผ่านมาในหลายๆองค์กรที่วิทยากรได้เข้าไปอบรม  In-House trainingและให้คำปรึกษาแนะนำ ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้  สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆในการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (Product) หรือ กระบวนการ (Process) หรือบริการ (Service) รูปแบบใหม่ๆ  ภายใต้ทรัพยากรของธุรกิจและองค์กรออกมาเป็น Mini Innovation Project ที่นำไปต่อยอดได้จริง

 

2. วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การคิดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com, sasima.mai@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Tel. : 081-5609994

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,291