หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร "Unlock Creativity Potential and Innovation in You"

 (ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ)

1. หลักการและเหตุผล
• ในปัจจุบันที่สถานการณ์ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท้าทายการเติบโตขององค์กรเป็นอย่างสูง  คนทำงานในองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะสามารถเรียนรู้และนำเอาการคิดอย่างสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 


ดังนั้น การพัฒนาบุคคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต่อยอดเชื่อมโยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือนวัตกรรมในบริษัทอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการบริหารไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆให้เกิดประโยชน์และนำความคิดสร้างสรรค์ Creativity มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งสร้างประโยชน์ได้  จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งองค์กร

 

ผลลัพธ์ของหลักสูตร “Unlock Creativity Potential and Innovation in You" นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่รวมทั้ง สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 


2. วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ แนวทางการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงเทคนิคผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที


3. เนื้อหาการอบรมสัมมนา (COURSE OUTLINE) :
3.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation)

3.2 เรียนรู้กระบวนการคิดของสมอง (Whole-brain thinking) เพื่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3.3 เข้าใจลักษณะ และความสามารถในการคิดของคนแบบต่างๆ เพื่อสร้างทีม Cross Functional Team ที่มีบทบาทหน้าที่ ที่มีทักษะที่แตกต่างกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกัน

3.4 เทคนิคและวิธีที่เพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ เช่น ATTRIBUTE LISTING, Cross Inndustry, Random Input และ Mind map , Brain writing 3-6-5 ฯลฯ

3.5 หลักการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ ได้แก่
   1) การระดมความคิดสร้างสรรค์ (formulate ideas)
   2) ประเมินความคิด (evaluate ideas)
   3) สร้างสรรค์ต้นแบบ (create prototypes) และ
   4) การเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติ (Idea in Practice)

3.6 เทคนิคและเครื่องมือบนพื้นฐานของการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ (Creative Problem solving) และความคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)

3.7 ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เชิงเชื่อมโยงเพื่อพัฒนางาน (Creative at Work)

3.8  สร้างสรรค์ Mini-Creative Project และนำเสนอในรูปแบบ Story Board


4. เทคนิคและรูปแบบการสัมมนา
• การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
• กรณีศึกษา (case study) และเรื่องเล่า จากประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิทยากร
• การนำเสนอผลงาน (presentation) เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
• ลักษณะการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) และ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ( Workshop learning) เน้นการทำกิจกรรมลงมือคิดและทำ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลากรในองค์กรจำนวน 20- 30 คน (จำนวนและความหลากหลายในสายงาน มีผลต่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเป็นกลุ่ม)


6. วันเวลา
อบรมสัมมนา จำนวน 1 วัน 9.00-16.30 น.


7. วิทยากรและที่ปรึกษา
อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com, sasima.mai@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/innovation4work/
Tel. : 081-5609994


ประวัติอย่างย่อ
ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน R&D engineer มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI และดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปีและทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริหารโครงการนวัตกรรมกว่า 15 ปี รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด้านการโค้ชที่ได้รับรองมาตรฐานสากล และมีประสบการณ์การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และโค้ชตัวต่อตัว(One on one)ในองค์กรชั้นนำ
ปัจจุบันเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน 

(อ่านประวัติวิทยากรฉบับ เต็ม กดที่นี่  หรือ https://goo.gl/iiUu6R  )


หมายเหตุ

- กิจกรรมต่างๆ, Workshop, กรณีศึกษา และ Story-telling จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของธุรกิจขององค์กร, อายุ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา
- รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการอบรม In-House Training โปรดติดต่อ วิทยากรอีกครั้ง

 

Download ประวัติอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,797