หลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร "Creative thinking for New Product development and Innovation"
(ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม)

1. หลักการและเหตุผล

• สิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่จะทำให้องค์กรแข่งขันได้นั้นคือ ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการนำแนวคิดสร้างสรรค์มาปรับเปลี่ยนกระบวน พัฒนาการผลิตให้เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

• โดยความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดกำเนิดแรกของนวัตกรรม เพราะ นวัตกรรมดีๆหลายชิ้น ก่อกำเนิดมาจากความคิดสร้างสร้างสรรค์ ความคิดที่แปลกใหม่ แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ คิดได้ตลอด แต่นวัตกรรมที่สามารถออกมาเป็นผลลัพธ์นั้นมีน้อย นวัตกรรมจึงเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ Creativity มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ สร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้

• หลักสูตร "Creative thinking for New Product development and Innovation" นี้จะช่วยประยุกต์สนับสนุนการนำแนวคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ด้วยกิจกรรม เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถนำแนวคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นแนวทางพัฒนาได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ

 

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพการสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมได้
2.2 เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของผู้เข้าอบรมให้เป็นระบบและดึงมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ออกมา และสามารถต่อยอดต่อไปได้ต่อไป

 

3. เนื้อหาการอบรมสัมมนา (COURSE OUTLINE) :

Module ที่ 1 แนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
• เข้าใจแนวความคิดของความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
• เข้าใจการทำงานของสมอง 4 ส่วนในการทำงานด้านการคิด Creative, Analysis, Systematic and logical thinking เป็นต้น
• หลักการ 5 ประการสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (5 innovation principles)
Workshop : Innovation User Experience By Knowledge Wall
กรณีศึกษาและตัวอย่าง  แนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (จากประสบการณ์จริงของที่ปรึกษา)


Module ที่ 2 ขั้นตอน กระบวนการความคิดสร้างสรรค์และ Model ต่างๆที่ใช้ในการคิดสร้างสรรค์
• รู้จักและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• กระบวนการจัดการความคิดสร้างสรรค์ด้วย 4 D Process
• แนวการสร้างสรรค์ไอเดีย (Idea Generation) เพื่อปั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ NPD Mind Mapping, SWOT, What if, Idea Card เป็นต้น
Workshop : Design Matrix พัฒนาผลิตภัณฑ์
กรณีศึกษาและตัวอย่าง ถอดกระบวนการของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

Moduleที่ 3 การสังเคราะห์และทดสอบความคิดสร้างสรรค์สู่แนวทางปฏิบัติจริง
• การวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์
• การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
• การถอดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
• ร่างกรอบโครงสร้างและแผนโครงร่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Framework)
• Workshop : The Innovation Canvas สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
• กรณีศึกษาและตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม


4. เทคนิคและรูปแบบการสัมมนา
• การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
• กรณีศึกษา (case study) และเรื่องเล่า จากประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิทยากร
• การนำเสนอผลงาน (presentation) เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
• ลักษณะการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) และ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ( Workshop learning) เน้นการทำกิจกรรมลงมือคิดและทำ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

 

5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลากรในองค์กรจำนวน 20- 30 คน (จำนวนและความหลากหลายในสายงาน มีผลต่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเป็นกลุ่ม)

 

6. วันเวลา
อบรมสัมมนา จำนวน 1 วัน 9.00-16.30 น.

 

7. วิทยากรและที่ปรึกษา
อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com, sasima.mai@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/innovation4work/
Tel. : 081-5609994

 

ประวัติอย่างย่อ
ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน R&D engineer มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI และดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปีและทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริหารโครงการนวัตกรรมกว่า 15 ปี รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด้านการโค้ชที่ได้รับรองมาตรฐานสากล และมีประสบการณ์การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และโค้ชตัวต่อตัว(One on one)ในองค์กรชั้นนำ
ปัจจุบันเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน (อ่านประวัติเต็ม กดที่นี่ )


หมายเหตุ

- กิจกรรมต่างๆ, Workshop, กรณีศึกษา และ Stroy-telling จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของธุรกิจขององค์กร, อายุ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา
- รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการอบรม In-House Training โปรดติดต่อ วิทยากรอีกครั้ง

 

Download ประวัติอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,798