หลักสูตร R&D thinking to Innovation สร้างทักษะการคิดวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรม (2 วัน) โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร "R&D thinking to Innovation"

สร้างทักษะการคิดวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรม (2 วัน) 

1.หลักการและเหตุผล

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของทีมวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การเติบโตขององค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  ด้วยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการวิจัยพัฒนา (R&D) ที่มีจุดเน้นคือ สำรวจ พัฒนา วัดประสิทธิผล และผสมผสานกับเครื่องมือ วิธีการ เทคนิคสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 
 • ความสามารถในการคิดวิจัยและพัฒนา (R&D thinking) เริ่มจากกระบวนการเรียนรู้  ด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต คนทำงาน องค์ความรู้ต่างอย่างใคร่รู้ แล้วศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาปรับปรุง ต่อยอดให้ดีขึ้น หรือเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งก่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product innovation) หรือกระบวนการ (Process Innovation) หรือบริการใหม่ๆ (Service innovation) ได้

 

 • จากเหตุการณ์การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น จะเห็นว่า หลายครั้ง นวัตกรรมเกิดจากผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้น และต้องการแก้ปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น แล้วจึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้น  เมื่อทำการวิจัยและพัฒนา เราก็อาจค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างไม่คาดคิด  ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ทุกส่วน (ไม่เฉพาะผู้บริหาร หรือฝ่าย R&D เพียงอย่างเดียว) ให้มีแนวคิดวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ โดยมีเครื่องมือ วิธีการต่างๆ มาช่วยในการปรับปรุงหรือพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ (Innovation) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
 • หลักสูตรนี้จะเน้นสร้าง สร้างแนวคิด วิจัยพัฒนา (R&D)ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงระบบเพื่องานพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่  การสร้างทีมและปั้นบุคคคลากร สามารถใช้แนวคิดในการ ปรับปรุงหรือพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ (Innovation)  กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ

 

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสร้างแนวคิด วิจัยพัฒนา (R&D)ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงระบบเพื่องานพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่
 • เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการ เครื่องมือ วิธีการ ปรับปรุงหรือพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ (Innovation)  กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ
 • การสร้างทีมและปั้นบุคคคลากรโดยดึงพรสวรรค์และจุดแข็งของแต่ละบุคคลมาพัฒนาสิ่งใหม่ๆ (มีแบบทดสอบพรสวรรค์และจุดแข็งก่อนอบรม)

 

3.เนื้อหาการอบรมสัมมนา (COURSE OUTLINE) :

Module ที่ 1 เข้าในแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการวิจัยพัฒนา (R&D thinking)

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการวิจัยพัฒนา (R&D thinking)
 • ความรู้ ตัวอย่าง และกรณีศึกษา เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
 • การสร้างแนวคิดในการวิจัยพัฒนากระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ในองค์กร
 • ปัญหาและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
 • Workshop : User Profile with Your Team

 

Module ที่ 2 การสร้างทีมและปั้นบุคคคลากรคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 • พรสวรรค์และจุดแข็งในการคิด (Thinking style) ของบุคคลากร (ผู้เข้าสัมมนาทำแบบทดสอบ Talent SCANN ก่อนอบรม)
 • 4 ทักษะนักคิดแบบต่างๆ  - Analysis thinking,Strategic thinking,tactic thinking,Creative thinking
 •  การใช้จุดแข็งประสานพลังคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วย Deep listening-Theory U และ Appreciative inquiry (AI)
 • Workshop ทีมพรสวรรค์คิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 

Module ที่ 3  กระบวนการและแนวคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้า

 • ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และวิจัยพัฒนา  7 ขั้นตอน-New Product strategy, Ideation Generation  Idea Screening,  Product development , Prototype , Testing, and New Product presentation
 • การวางแผนวิจัยพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในแง่มุมของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งๆ ด้าน ปัญหา ความพึงพอใจ ความงาม ด้านเทคนิค ให้ตรงกับแง่มุมผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ด้วย Value Proposition Canvas, User Profile and Journey
 • การใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้แตกต่าง

Module ที่ 4 ต่อยอดความคิดออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานและนำเสนอ

 • การเขียน New Product Development  (หรือ Process หรือ Service)  Project เพื่อต่อยอดความคิดออกมาเป็นแผนปฏิบัติงาน
 • เขียนแผนการพัฒนาออกมาเป็น Mini Project ด้วย NPD  Canvas
 • นำเสนอร่างความคิดถ่ายทอดคุณค่าออกมาโดยการสื่อสารให้ลูกค้าเล็งเห็นถึงคุณค่า ด้วย Mini Project
 • Workshop : Mini NPD/Innovation Project

 

4. รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กิจกรรมปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงานสั้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด (presentation)  เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
 • ลักษณะการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) และ  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Workshop learning) เน้นการทำกิจกรรมลงมือคิดและทำ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
 • บรรยายให้ความรู้ 30 % , กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง  50 %, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 20 %

 

5. ผู้ที่ควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

บุคคลากรในองค์กร ทุกส่วน (ไม่เฉพาะผู้บริหาร หรือฝ่าย R&D เพียงอย่างเดียว) ให้มีแนวคิดวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ โดยมีเครื่องมือ วิธีการต่างๆ มาช่วยในการปรับปรุงหรือพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ (Innovation) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

6. ผลลัพธ์ที่ได้  

 • ผู้เข้าอบรมกระบวนการวิจัยพัฒนา (R&D)สร้างสรรค์งานพัฒนา การสร้างทีม R&D  กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ
 • Mini Innovation Project ตามจำนวนกลุ่มที่เข้าสัมมนา

 

7.วันเวลา - สถานที่

 อบรมสัมมนา จำนวน 2 วัน   (9.00-16.30)          

 

8. วิทยากรและที่ปรึกษา

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช 

ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com 

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

FB: https://www.facebook.com/Creative2Innovation/

โทร .081-5609994

 

ประวัติอย่างย่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน R&D engineer มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน  

 

Download ประวัติอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,798