หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน"

(Creative thinking for High Performance working)

1. หลักการและเหตุผล
• Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นการคิดหรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ออกมา ทางเลือกใหม่ การแก้ปัญหา แนวทางใหม่ๆ ในแบบที่แตกต่างกันไป เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในองค์กร

 

• ปัญหาจากการขาดความคิดสร้างสรรค์ในคนทำงาน สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือกระบวนการผลิตนั้น ที่ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร ก็คือ

- คนทำงานไม่กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพราะ ไม่แน่ใจในความคิดที่นำเสนอ หาหลักการหรือวิธีการมาสนับสนุนแนวคิดใหม่ได้ หรือไม่มีวิธีการในการคิดอย่างระบบ หรือคิดสร้างสรรค์

- คนทำงานไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน เพราะความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ในอดีต

- คนทำงานหลีกเลี่ยงความท้ายทาย ชอบตั้งคำถามไม่สร้างสรรค์ 

- คนคิดว่าการคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเป็นเรื่องยาก เรื่องไกลตัว และไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง  เป็นต้น

หลายๆปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรมีอัตราการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่ต่อเนื่อง"

 

• ผลลัพธ์ของหลักสูตร “ความคิดสร้างสรรค์ Creative thinking" นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ความคิดต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการต่างๆ รวมทั้งทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 


2. วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ แนวทางการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงเทคนิคผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที


ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com, sasima.mai@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Tel. : 081-5609994


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,291