หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร "Effective Project Management in Practice"

(การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ)

1. หลักการและเหตุผล
•  การบริหารโครงการเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในปัจจุบัน สามารถทำให้เปลี่ยนการดำเนินงานจากบุคคลไปเป็นโดยทีม มีการจัดการรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน และสุดท้ายคือ มีกรอบเวลาการดำเนินงานที่มีจุดสิ้นสุด 

 

•  การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการ (Project manager) จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินงาน ควบคุม โครงการ พร้อมทั้งดึงศักยภาพของทีมงานและตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของโครงการ

 2. ผลลัพธ์ของหลักสูตร

• ผู้เข้าร่วมสัมนาเข้าใจเทคนิค หลักการ ขั้นตอน และ การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

• เทคนิคการบริหารทีมงานและสามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นที่ยอมรับจากทีมงานที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเอง 

• สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการ ในการพัฒนาโครงการและใช้ในการบริหารโครงการได้

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com, sasima.mai@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/innovation4work/
Tel. : 081-5609994

 

อ่านประวัติวิทยากรฉบับ เต็ม กดที่นี่  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,079