หลักสูตรปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร "ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม" "Creative thinking for New Product development and Innovation" 

1. หลักการและเหตุผล
•  สิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่จะทำให้องค์กรแข่งขันได้นั้นคือ ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการนำแนวคิดสร้างสรรค์มาปรับเปลี่ยนกระบวน พัฒนาการผลิตให้เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

• โดยความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดกำเนิดแรกของนวัตกรรม เพราะ นวัตกรรมที่ดีๆก่อกำเนิดมาจากความคิดสร้างสร้างสรรค์  ความคิดที่แปลกใหม่   แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ คิดได้ตลอด แต่นวัตกรรมที่สามารถออกมาเป็นผลลัพธ์นั้นมีน้อย  นวัตกรรมจึงเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ Creativity มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ สร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้


• หลักสูตรนี้จะช่วยประยุกต์สนับสนุนการนำแนวคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ด้วยกิจกรรม เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถนำแนวคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นแนวทางพัฒนาได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ


2. วัตถุประสงค์

•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การคิดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com, sasima.mai@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/innovation4work/
Tel. : 081-5609994

อ่านประวัติวิทยากรฉบับ เต็ม กดที่นี่  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,079