The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

“The Visionary” ไม่ได้มาเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ตั้งใจวิเคราะห์การทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ ด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ผ่านเรื่องราวที่น้อยคนจะรู้ จากเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี รวมถึงเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด 

กับ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี

  • อยากสําเร็จให้ STAY CONNECTED
  • อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี
  • จะนำใครต้องได้ใจคน
  • ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด
  • แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้
  • คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก
  • ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุดทาง
  • มองหาศัตรูที่แท้จริง
  • แยกความอยากออกจากความจำเป็น

"The Visionary" ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ใน Youtube ค่ะ

https://youtu.be/L0vOySrYiOw…

https://youtu.be/NWc3lQ_aht4…

https://youtu.be/dVAQ2XdawkY…

https://youtu.be/aYf_x_ePMq4

https://youtu.be/oxNg1NMuOSc

https://youtu.be/O9WDGcJzSZ8

https://youtu.be/2XzFKgSA5Cw

https://youtu.be/l4nA4Uisjmk

https://youtu.be/FnITtatjzbE

https://youtu.be/3Sc3MDPXvew

https://youtu.be/QFihgN-rJdY

 

และสามารถ Download หนังสือในรูปแบบของ PDF file ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ


อ้างอิงข้อมูล

https://www.zipeventapp.com/e/the-visionary

https://www.youtube.com/channel/UC1gykeMwH9UydWQtskh6ubwและสามารถ Download หนังสือในรูปแบบของ PDF file ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ


Visitors: 27,707