หลักสูตร Innovation Coaching for Leader นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสําหรับผู้นำ

หลักสูตร Innovation Coaching for Leader นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสําหรับผู้นำ 

1. หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “VUCA World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การคิดเชิงนวัตกรรม  (Innovation and Thinking different) เพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


- จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและผู้นำในองค์กรต้องสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการใช้ “เครื่องมือและกระบวนการนวัตกรรม รวมทั้งการโค้ชเชิงนวัตกรรม”  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กรโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


-  ผลลัพธ์ของหลักสูตร หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมของหัวหน้าและผู้นำทีมในการพัฒนาบุคลากรด้วยการโค้ชเชิงนวัตกรรม เพื่อให้สามารถรับมือและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สู่เส้นทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเดินทางบนเส้นทางสู่องค์กรนวัตกรรมได้  สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 


2. วัตถุประสงค์

- เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด/แนวคิดสู่การสร้างผู้นำการเปลี่ยนเปลง (Change agent) และการพัฒนาองค์กรเชิงบวก นำไปสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) และสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้


- เรียนรู้และการใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆในการโค้ชเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงาน กระชับความสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com, sasima.mai@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Tel. : 081-5609994

อ่านประวัติวิทยากรฉบับ เต็ม กดที่นี่

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,079