หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (System thinking) โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร การคิดเชิงระบบการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

(System thinking for Creative Problem solving)

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

1. หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วในองค์รวม

 

การพัฒนาบุคคลากรให้มีระบบการคิดเชิงระบบ จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การทำงานต่างๆในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน การคิดเชิงระบบจะไม่มองเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่จะมองภาพใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาระดับองค์กร แล้วแก้ปัญหาทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย เชื่อมโยง สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ

.

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจกระบวนการและการคิดเชิงระบบผ่าน องค์ความรู้ กิจกรรม (Workshop) เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  สามารถนำการคิดเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เข้าใจคน เข้าใจทีม เข้าใจภาพใหญ่ขององค์กร  ได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร (Process Innovation) เพื่อการทำงานเชิงรุก ของ องค์กรและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) ต่อไป

 


2. วัตถุประสงค์


 - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการของการคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิธีการ เทคนิค ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ จากการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอแนวคิด 

 - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดเชิงระบบ การประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ

 - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำงานที่ทำอยู่ มาเขียนแผนภาพเชิงระบบ และแก้ไขปัญหาได้

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- เข้าใจความหมายและเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ ของ System Thinking ที่ใช้ ประยุกต์ในการพัฒนาการทำงานได้

- ฝึกทักษะการคิดเชิงระบบ เข้าใจตนเอง เข้าใจทีมงาน และเข้าใจลูกค้า สร้างคุณค่าและสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาสิ่งใหม่และการทำงานเชิงระบบในองค์กรได้
 - กล้าคิด กล้าทำ อย่างมีหลักการพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจปัจจุบันได้
 

บทความที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาองค์การแห่งกรเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรม   อ่านกดที่นี่ 

ประวัติวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) กดอ่านที่นี่

 

ต้องการรายละเอียดหรือ Course Outline หลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 34,240