หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืนโดย ศศิมา สุขสว่าง

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Dynamism) เป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆสำหรับอัตราเติบโตและการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย เพราะจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในยุคที่มีการแข่งขันสูง  จนเกิดนโยบาย Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศจากประเทศที่แข่งขันด้วยความได้เปรียบเชิงความสมบูรณ์ทางทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ ชีวภาพและวัฒนธรรม เพื่อไปสู่ประเทศที่แข่งขันด้วยความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ในวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า (Value added and value creation) โดยมุ่งไปที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักที่มีความสอดคล้องกับความสามารถของประเทศไทยและความต้องการของตลาดโลก     โดยมีกลไกประชารัฐเป็นกลไกขับเคลื่อน   จากนโยบายดังกล่าว ภาคเอกชนและประชาชนต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

 

เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ Thailand 4.0 การทำงานเชิงรุกของภาครัฐหรือระบบราชการ ด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจความคิดเเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) อันเป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ solutions ใหม่ ๆ อันจะส่งผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  และใช้กระบวนการความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Citizen Centric Empathize) แล้วร่วมมือกันแก้ไขปัญหา หรือสร้างแนวทางใหม่ๆ (Ideation collaboration) พัฒนาต้นแบบกระบวนการทำงานใหม่ๆ/ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการใหม่ๆ (Process/Product/Service Prototype) แล้วนำไปร่วมทำการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อย่างต่อเนื่องโดยเปิดกว้าง และทำงานเชื่อมโยงถึงกับภาคประชาชน ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า เพื่อก้าวไปพร้อมกับภาคประชาชนได้อย่างสอดคล้อง อย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (smart & High Performance Government) มีการทำงานเชิงรุก สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อมาสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา ตลอดจนมีการทำงานเป็นทีม สานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคม  จากการทำงานประสานกัน (Coordination) ไปสู่การร่วมมือกัน (collaboration) อย่างแท้จริง โดยมีการคิดนวัตกรรม จัดระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการกัน ตลอดจนนำทรัพยากรทุกชนิดมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วกัน เพื่อพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาให้ทันกับต้องการของประชาชน เพื่อให้ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตอบสนองนโยบายได้อย่างทันท่วงที

 

 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สู่การสร้างนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล (from Fixed Mindset to Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสร้างนวัตกรรม  สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร  ได้คิดสร้างสรรค์    กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม (Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ๆ (Product, Process, Service Innovation) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในการนำไปพัฒนาประเทศต่อไป

 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Key Objectives)

1)  เข้าใจ Innovation Mindset การคิดเชิงนวัตกรรมจากภายใน (Inside out) เพื่อให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก (ProactiveDevelopment) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำไปสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization)เป็นนวัตกรมหาดไทย 4.0 และสามารถพัฒนาโครงการนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน

2) เข้าใจองค์ประกอบของนวัตกรรมอย่างถูกต้อง เกิดแนวคิด แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรได้

3) สามารถก้าวข้ามความคิดที่ว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยาก และเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร/ฝ่ายนโยบาย/ฝ่ายกลยุทธ์ ที่จะทำได้ และสั่งการลงมาให้ปฏิบัติ

4)  ตระหนักถึงบทบาทของข้าราชการในบริบทผู้ประกอบการภาครัฐที่สามารถสร้างคุณค่าจากการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน ส่งมอบแก่ประชาชน สาธารณะหรือส่วนรวม และองค์กร อันเป็นทางเลือกใหม่ในการนำความเปลี่ยนแปลง (leading change) ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการทำงาน

5) เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Citizen Centric Empathize) แล้วร่วมมือกันแก้ไขปัญหา หรือสร้างแนวทางใหม่ๆ (Ideation collaboration) พัฒนาต้นแบบกระบวนการทำงานใหม่ๆ/ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการใหม่ๆ (Process/Product/Service Mini Innovation Prototype) แล้วนำไปร่วมทำการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อย่างต่อเนื่องได้

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 61,968