หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย Mind map - โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย Mind map

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักการและเหตุผล

 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นแรกในการพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอดเป็นสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้ โดยการจัดกระบวนความคิดสร้างสรรค์ต่างๆให้สามารถออกมาเป็นระบบ และรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งเห็นภาพรวม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันจนมองเห็นประเด็นต่างๆได้อย่างชัดเจน สามารถพัฒนานำไปพัฒนาระบบความคิดและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการคิดและเขียนด้วย“Mind Map” ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆที่นำไปพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างดี

 

 

หลักสูตร “เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย Mind map” จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการใช้ Mind map ในกระบวนการคิดและเขียนเชื่อมโยงกับการทำงานและสามารถต่อยอดเชื่อมโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และคิดสิ่งใหม่ๆได้ รวมทั้งเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Key Objectives)
 
Ø เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย Mind mapเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้
Ø  มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไปเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและนวัตกรรมระดับองค์กรได้ด้วย Mind Map
Ø มีแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเรียนรู้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการของ Mind Map ที่นำไปประยุกต์ในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเชื่อมโยงการทำงานได้
Øเข้าใจและปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ การใช้ Mind Map และเครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้
 

 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)

Ø  เข้าใจกระบวนการทำงานของสมอง การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทำงานได้

Ø เข้าใจเครื่องมือ Mind Map ในการนำไปในใช้ในการคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้กับการทำงานได้
Ø สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆและพัฒนาแนวคิดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ø  สามารถทำงานร่วมกัน ระดมสมอง และทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นทีมงาน (Teamwork) ได้เป็นอย่างดี
 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตร (Course Outline) ฉบับเต็ม หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร โปรดติดต่อ

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)


วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 61,968