หลักสูตร การพัฒนาการทำงานแบบ Agile- SCRUM เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดย อ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร การพัฒนาการทำงานแบบ Agile- SCRUM เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว


 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “VUCA World” หรือ สภาวะที่โลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือสูง จนเราให้นิยามว่า “ความเป็นปกติแบบใหม่ (The New Normal)” ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การพัฒนา กระบวนการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งต้องมีการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและผู้นำในองค์กรต้องสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ยืดหยุ่น รวดเร็ว และรับมือเชิงรุกกับความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายและเทคโนโลยีได้ ซึ่งการทำงานแบบ Agile –SCRUM เป็นแนวคิดที่มี กรอบแนวคิด (Mindset) วิธีการ (Methodology) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า/หรือกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับเปลี่ยนการทำงานแบบ “ Water fall” เป็นการทำงานแบบ “Agile SCRUM” ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนา เข้าใจทิศทาง ภารกิจ เป้าหมายการปฏิบัติงานได้ชัดเจน สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมาย ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่น ด้วยกระบวน แนวคิด และเครื่องมือต่างๆ เช่น Agile mindset, SCRUM, Kanban เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เข้าสัมมนามีแนวทาง เครื่องมือ และกระบวนการเพื่อนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กร และพัฒนาการทำงานให้รวดเร็ว ยืดหยุ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบ New Normal และ Digital transformation


 

(เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

 

 

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)

 -   ผู้เข้าสัมมนา ได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางและหลักการของ Agile –SCRUM Framework สำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและยืดหยุ่น

 -  ผู้เข้าสัมมนา สามารถเรียนรู้และเข้าใจ เครื่องมือ กระบวนการ Mindset ของ Agile –SCRUM เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

 - ผู้เข้าสัมมนาสามารถทำงาน Cross functional Team รวมทั้ง เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานให้รวดเร็ว ยืดหยุ่นได้

 - ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเตรียมตัว และพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

 

 

 3. รายละเอียดหลักสูตร

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม  หัวข้อการสัมมนา รายละเอียดรูปแบบ วิธีการการอบรมสัมนา  โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ

 

หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc

 

Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .

 

เวปไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม :

https://www.sasimasuk.com/

https://www.hcddesignthinking.com/

https://www.hcdcoaching.com/

  

ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ sasimasuk.com

Visitors: 298,799