Gallery รูปงานสัมมนา

ดูกิจกรรมหรือรูปการอบรมของ  Sasimasuk.com  โปรดกดดูรูปตามหลักสูตรที่สนใจด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ   ท่านใดสนใจสอบถาม หรือต้องการขอรับคำปรึกษา หรือการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรภายในองค์กร (In-House Training) หรือขอรายละเอียดหลักสูตร กรุณาติดต่อ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com,   wwww.facebook.com/CreativetoInnovation  หรือ โทร.081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

 

หมายเหตุ รูปภาพดังกล่าวเป็นบางส่วนของหลักสูตรทั้งหมดที่จัดภายในองค์กร (In-House Training) ที่สามารถเผยแพร่ได้ค่ะ


 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม -Deisgn Thinking bootcamp (1)
  หลักสูตร Design Thinking boot camp : Innovative Startup 2018 จำนวน 2 วัน วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร กลุ่มผู้เข้าอบรม : Informa...

 • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
  :หัวข้อ :Creative to Innovation Thinking : Dinner Talk วัน-เวลา : งานเลี้ยงสังสรรค์ Dinner Talkจำนวน 60 นาที วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมแ...

 • ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม-Creative to Innovation (6)
  หลักสูตร:Innovation Coaching for Leader" การโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้นำ วัน : จำนวน 1 วัน วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร กลุ่มผู...

 • หลักสูตรการโค้ชและพี่เลี้ยง2
  หลักสูตร " Leader as Coach & Mentor for High Performance Working” รุ่นที่ 1 (ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน) วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึ...

 • หลักสูตร การบริหารโครงการ -Project Management
  หลักสูตร: Effective Project Management รุ่นที่ 1 (2 วัน)วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กรกลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร Project Manager บร...

 • Mindfulness coahing for Growth Mindset1
  หลักสูตร Mindfulness Coaching for Growth Mindsetวิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กรกลุ่มผู้เข้าอบรม :นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารกา...

 • Creative to Innovation (3)
  หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย BMC, VPC and creative toolkits บริษัทพาซาย่า จำกัดวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง หลักสูตร“พัฒนานวัตกรรมด้วย BMC, VPC and creative toolkits ”นี้ จะทำให้ผ...

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” Creativity and Innovation at work โดย อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมน...

 • Creative to Innovation development1
  หลักสูตร Synergistic Teamwork Development บริษัทเป๊บซี่โคล่า เทรดดิ้งจำกัด เก๋เป็นหนึ่งใน Master Talent Coach ของทีม Talent FIT Academy กับ ภาระกิจ เป็นการวิทยากรร่วมของอ.ศศิมา สุข...

 • ความคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม-creative to Innovation (2)
  หลักสูตร:9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช...

 • creative to innovation development
  หลักสูตร Creativity and Innovation Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด วิทยากร อ. ศศิมา สุขสว่าง ประทับใจงานสัมมนาที่นี่มาก ผู้ที่เข้าสัมมนาให้ความร่วมมือกับการทำ Work...

 • Creativity and Innovation for Tourism1
  หลักสูตร"Creativity and Innovation for Tourism"สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร "Creativity an...

 • creative to innovation-ความคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม (5)
  สัมมนา ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง สัมมนา“ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ และ Creative and Innovation ...

 • ความคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม-creative to Innovation (22)
  หลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม "Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) วิท...

 • Creative to Innovation2
  หลักสูตร New Product Development with Design Thinking and Creative toolkit : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Design Thinking และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)วิทยาก...

 • Coaching and Mentoring (1)
  Project Talent Coaching and Mentoring บริษัทน้ำตาล เอราวัณ จำกัด ทีม Talent FIT Academy อ.ศศิมา สุขสว่าง เป็นหนึ่งในทีม Master Talent Coach ค่ะ ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมใ...

 • ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม-Creative to Innovation (4)
  หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย BMC, VPC and creative toolkits บริษัทแกรนด์ สปอร์ต จำกัด (Grand Sport Co.,Ltd.)วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ที่ผ่านมาในหลายๆอ...

 • ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม-Creative to Innovation (8)
  รูปภาพรวม การให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนานวัตกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level) ปี 2560โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแ...

 • crative to innovation15
  ภาพการให้คำปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรม โครงการ Innoneering โครงการของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา ศศิมา สุขสว่าง โครงการน...

 • Coaching and Mentoring15
  Coaching and Mentoring สมาคมการโค้ชวิถีไทย หรือ Thai Coach เก๋มาเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ให้กับไทยโค้ชรุ่น 5-10 ของสมาคมการโค้ชวิถีไทย ได้ใช้ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Mentorin...

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม-หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์-Innovation2
  หลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program)" จัดโดย กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระท...

 • หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม-หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์-ศศิมา สุขสว่าง
  หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมสำหรับ SMEs จังหวัดกาฬสินธ์ุ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธ์ุ วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง (วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนาน...

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม-Design thinking
  หลักสูตรการคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม (Creative to Innovation development) วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้...

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม-creative to Innovation3
  หลักสูตร:การคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม (Creative to Innovation development) วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร กลุ่มผู้เข้าอบรม ...

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม-ความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตร:Creative and Innovation Development for Innovation Organization วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร กลุ่มผู้เข้าอบรม :ผู้บริหาร ว...

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม-ความคิดสร้างสรรค์3
  หลักสูตร:9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม วิทยากร :อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช...

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม-ความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตร : Fashion Product Development วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร กลุ่มผู้เข้าอบรม : กลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจ SMEs สิ่งทอ เค...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 30,143