Home

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ www.sasimasuk.com พื้นที่เล็กๆที่อาจารย์เก๋-ศศิมา สุขสว่าง แบ่งปัน แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยส่งเสริมจาก "เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy)" และ "เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)" เติบโตเป็น "เศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม (Innovative Economy)” ต่อไปค่ะ
 
 
เวปไซต์ www.sasimasuk.com ขอเป็นเพื่อนคู่คิด  ด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  ตลอดจนให้บริการฝึกอบรม In-House Training ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ชและพัฒนาองค์กร ให้มีศักยภาพ และเพื่อคนทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูง ความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถปรับใช้ได้จริงในการทำงานอย่างยั่งยืนค่ะ 
 
 
ในเวปไซต์นี้จะมีเนื้อหาบทความ เครื่องมือต่างๆ ตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือคลิปที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนานวัตกรรม ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความ จากประสบการณ์การทำงาน การให้คำปรึกษา การค้นคว้า และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผสมผสานกับศาสตร์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
บทความต่างๆในเวปไซต์ที่แบ่งปัน จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆดังนี้
 
แบ่งปันบทความเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยพัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่สร้างนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือคิดสร้างสรรค์ต่างๆ (Creative and Innovation Tools) โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้จากประสบการณ์ทำงานและการให้คำปรึกษาของอ.ศศิมา สุขสว่าง กดอ่าน ที่นี่ 
 
 
แบ่งปันบทความเกี่ยวกับการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อพัฒนาคนให้ตระหนักรู้ในศักยภาพ เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการด้วยตัวเอง โดยโค้ชจะทำหน้าที่อำนวยความคิดด้วยกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ โดยแบ่งปันจากความรู้ และประสบการณ์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งการนำทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยงไปใช้ประกอบการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (New Product Development and Innovation) แบ่งปันโดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ซึ่งได้เรียนด้านการโค้ชจากสถาบันที่ได้รับรองด้านการโค้ชในระดับสากล และได้เป็นวิทยากร พี่เลี้ยง และโค้ชตามองค์กรต่างๆ ทั้งเเบบ Group Coaching, One on one coaching  กดอ่าน ที่นี่
 
  
แบ่งปันบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาและเขียนโครงการ และการพัฒนาผู้จัดการโครงการ (Project Manager) กดอ่าน ที่นี่ 
 
  
แบ่งปันบทความด้านการพัฒนาบุคคลากร รวมทั้งนำไปพัฒนาตัวเองด้วยเทคนิคและบริบทต่างๆค่ะ  กดอ่าน ที่นี่

 

 www.sasimasuk.com เรามีบริการ (Our Services) ดังนี้

- บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service) มีหลักสูตรสำหรับความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตัวเอง การบริหารโครงการ และการโค้ชชิ่งสำหรับหัวหน้างาน โดยเป็นการอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)

- บริการ "ให้คำปรึกษาแนะนำ" (Consulting Service)  ด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การบริหารโครงการ เป็นต้น

- บริการ "การโค้ช" (Coaching Service) ทั้งการโค้ชในองค์กร (Coaching in Organization) และการโค้ชตัวต่อตัว (One on One Coaching)

 

ทางเรามีบริการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรโดยจุดแข็งของเราคือ การอบรมสัมมนาด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม (Creative to Innovation)  และการพัฒนาทีมงานด้วยเทคนิคการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ค่ะ

 

หลักสูตรที่ผ่านมาของทาง www.sasimasuk.com ได้แก่

หลักสูตรอบรมสัมมนา In-House Training ของ www.sasimasuk.com

1. หลักสูตรด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ)

- หลักสูตร R&D thinking to Innovation : แนวคิดวิจัยและพัฒนา(R&D)เพื่อพัฒนานวัตกรรม (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC) ,Value Proposition canvas and Creative toolkits (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Human Centered Innovation  : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย (ติดต่อ)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative Problem Solving at the workplace : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative thinking for New Product development and Innovation : ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )  

และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เป็นต้น
 

2. หลักสูตรการโค้ช (Coaching)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Self development and self Coaching for Performance Working : การพัฒนาตัวเองและการโค้ชตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (ติดต่อ)

- หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (ติดต่อ)

  

3. หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management)

- หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) (ติดต่อ)

- หลักสูตร Innovation Project Development and management (2 days)  : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  (ติดต่อ)

 

หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถปรับรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ตามความต้องการของแต่ละบริษัทได้ค่ะ

หากต้องการติดต่อ พูดคุย หรือแลกเปลี่ยน นำเสนอหลักสูตรอบรม โปรดติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

(Ms. Sasima Suksawang)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

Trainer Consultant and Innovation Coach

Ms. Sasima Suksawang

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com (ติดต่อทางนี้สะดวกสุดค่ะ)
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

ประวัติวิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช (กดที่นี่)


หากสนใจรับข่าวสาร บทความใหม่ๆ E-book ความรู้ ของเวปไซต์ กดกรอกสมัครรับข่าวสารที่กล่องรับสมัครด้านซ้ายมือ หรืออีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com ค่ะ


"What is not started today is never finished tomorrow." Johann Wolfgang von Goethe
" หากไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้" โยฮ้นน์ โวล์ฟกัง นักเขียน นักปรัชญา ชาวเยอรมัน

 

Sparking Creativity and Innovation in Organization. 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,494