ศศิมา สุขสว่าง : วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม

 

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเด็น  Technische Universität Dresden (https://tu-dresden.de)  ประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน การพัฒนานวัตกรรม การบริหารโครงการ  มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง และดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านวิศวกรวิจัยพัฒนา  นักวิจัยพัฒนานวัตกรรม ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 24  ปี 

 

ศศิมา เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวรวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ปัจจุบัน ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและด้านการพัฒนาองค์กร การโค้ชและพี่เลี้ยง การบริหารโครงการนวัตกรรม ให้กับภาคเอกชนชั้นนำ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอชซีดี อินโนเวชั่น จำกัด  ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้ของอ.ศศิมา เพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com

 
 การศึกษา :


• ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเด็น ประเทศเยอรมนี (Master of Science (Engineering), TUD Dresden University of Technology  : Germany  (www.tu-dresden.de

(ได้รับทุนการศึกษาเรียนปริญญาโท Scholarship by  German Academic Exchange Service: DAAD Germany www.daad.de)

• ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 


ประกาศนียบัตรด้านการโค้ช (Coaching Certification) :


• Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

• Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

• Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH

• Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand

• Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)

• Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)

• Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 • Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand

• Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand

• Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand

 

ความเชี่ยวชาญ :

Training & Consulting 

• Creative thinking, Innovation Development with Creative tools

• Growth Mindset for Performance working, Growth Mindset for Innovation Development

• Innovation Coaching for Leader 
• Business Model Canvas and Value Proposition canvas
• Coaching and Mentoring
• Design Thinking for Business Innovation

• Analytical Thinking & Systems Thinking for Performance working
• Creative Problem Solving and Decision making for Innovation Development
• Effective Meeting for Brainstorming and Idea generation 

 

Coaching 

• Innovation Coaching for Leader 

• Leader as Coach (Basic, Advance)

• Coaching Skill and Feedback giving for Team Development 

• One on One Coaching 

• Coaching and Mentoring

 

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร ที่ผ่านมา

• หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking

• หลักสูตร Creative Problem Solving and Decision making for Innovation Development
• หลักสูตร Coaching Skill and Feedback giving for Team Development 

• หลักสูตร Analytical Thinking & Systems Thinking for Performance working

• หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ 

• หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม 

• หลักสูตร Growth Mindset for Performance working  : การพัฒนาแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

• หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : 

• หลักสูตร Human Centered Innovation : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 
• หลักสูตร Innovative Coaching for leadership : การโค้ชสำหรับผู้นำนวัตกรรม
• หลักสูตร Creative & Innovation thinking for Business Development: ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ 

เป็นต้น

 

ประสบการณ์ทำงาน:
 

ปัจจุบัน :

 

• วิทยากร โค้ชหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (Creative to Innovation) , Design Thinking, Thinking Skills,  Performance & Innovation Coach 

• กรรมการผู้จัดการบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.

• เจ้าของและผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการโค้ช www.sasimasuk.com

• โค้ชพี่เลี้ยงด้านการพัฒนานวัตกรรม (Mentor Coach)ให้กับ บริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆ

• ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรมภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆ

  

ประวัติการทำงาน :

• Founder , Trainer and Coach of HCD Innovation CO.,Ltd. (2015 - Present)

• Manager of Research and Development Center , Thailand Textile Institute (2008-2015)

• R&D Engineer  Freetex Elastic Co.,LTD. (2005-2008)

• R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany(2005)

• R&D Engineer  Thai Taffeta Co.,Ltd  (2001-2003)

• Technical II, Intertek Group PLC (Thailand) (2001)

• Guest Lecturer at Thammasart University, Thailand (2005-2010)

 

หนังสือเล่ม (ตีพิมพ์ในชื่อ ศศิมา สุขสว่าง - พี่เก๋):


• เป็นวิศวะไม่ยาก

 

 

 หนังสือ E- Book :

  

ภาษา :
 
- ไทย (Thai) 
- เยอรมัน (German) (ภาษาที่ใช้ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ประเทศเยอรมนี)
- อังกฤษ (English)  (ภาษาที่ใช้ในการทำงานและสื่อสารในระดับสากล)
 
 
 

ประสบการณ์บรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ และโค้ชด้านนวัตกรรม 
(Training, Consulting and Coaching Experience) :

 (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

 

  

 

 

 

ประสบการณ์วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ช (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

 

 หลักสูตร Design Thinking for Innovation Development
 
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation  บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด ปีละ 2 รุ่นๆ (ต่อเนื่องปี 2562-2563)
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (CPall 7-11) 1 รุ่น 2 วันและ  Online Coaching & Mentoring 1 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(CPF) 1 รุ่น 2 วัน
• วิทยากร และโค้ช ในโครงการ "Thai PBS’s Innovation : Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS อบรมหลักสูตร Design Thinking for Innovation  2 รุ่นๆละ 3  วัน,  Training and Mentoring, Team Building and Event show case 2 วันจนออกมาเป็นโครงการนวัตกรรมที่พร้อมดำเนินการในองค์กร
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม การไฟฟ้าภูมิภาค 1 รุ่น 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับ Talent การไฟฟ้าภูมิภาค 3 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับพนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค 5 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 1 รุ่น 
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหาร และ talent กสทช. 2 รุ่นๆละ 3  วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation organization “ สำหรับผู้บริหารบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation organization “ สำหรับผู้บริหารบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 รุ่น (1 วันและ 2 วัน)
• วิทยากรและโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation for Talent Leader การไฟฟ้าภูมิภาค 3 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับนักศึกษา จัดโดยสถาบันวิชาการทีโอที (TOT academy) 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน zoom หลักสูตร Design thinking for Innovation development บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับ Talent & Change Agent บริษัททีโอที (TOT) จำกัด 2 วัน 1 รุ่น
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท C&G Group 5 รุ่นๆละ  2 วันและ  Online Coaching & Mentoring 1 Project
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development “ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัทสยามแม็คโคร (มหาชน) จำกัด 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท ชาร์ปไทย  จำกัด  1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Creative and Design thinking for business Innovation” บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 3 รุ่นรุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัท  Real Asset Development 2  รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรและโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ล๊อกซ์เลย์ Loxley ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) (ฝ่ายขายและการตลาด) 2 วัน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2  รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้นำองค์กร " บริษัทเหรียญไทยบุญกิจ กรุ๊ป จำกัด  1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Creative to Innovation" กลุ่มบริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร WU Boot Camp (Design Thinking Bootcamp) 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Creative Tools & Design Thinking Model กว่า 20tools ) 2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation Change agent สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 วัน (1รุ่น)
• วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for business Innovation  2 วัน  ผู้บริหาร นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
• วิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  “ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 รุ่น  2 วัน เป็นต้น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” บริษัทสยามควอลิตี้ พรีคาสท์ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” ข้าราชการ กทม. ระดับชำนาญการพิเศษ  2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร Design thinking for Innovation development สถาบันอาหารแห่งชาติ 3 รุ่น
และอีกมากมาย
 
 
หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม, Creative to Innovation ,Creative Problem solving และทักษะการคิดแบบต่างๆ 
 
• วิทยากรหลักสูตร Creative Problem solving and Decision making บริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้จำกัด(สำนักงานใหญ่)
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen  Natie  Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "Creative Problem solving and decision making " บริษัท อิตัล ไทยวิศวกรรม จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Analytical and Problem Solving for Young leader บริษัทเจียไต๋ จำกัด 
• วิทยากรหลักสูตร Analytical Thinking for Creative Problem Solving บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “Creative Thinking to Spark Idea for work” บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 6 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Service Excellence " ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "“กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการให้บริการลูกค้าและการปรับเปลี่ยน Platform และ Pattern ในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  1 รุ่น
 • วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล  ฮอสปิตัล  โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน ) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ " บริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Pr omenade และ Fashion Island) 5 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " ผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  (Innovation Coaching for Leader)" สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการและผู้จัดการบริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ  Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• วิทยากรหลักสูตร "Unlock Creativity Potential and Innovation &.Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) สำหรับผู้บริหารและ Talent 3 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน" หัวหน้างาน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
• วิทยากรหลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม "Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวน. (IRDI) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม"บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดด้วย Mind map" บริษัทสยามเจมส์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร  “IDEA Generation & Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า”บริษัทขนส่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงนวัตกรรมต่างๆ "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร "การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร  "กรมทางหลวง  2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร“การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0”ศาลอุทธรณ์ภาค 7
• วิทยากรหลักสูตร "Analytical Thinking for Performance Working" บริษัท MHE-Demag (T) Ltd. 
• วิทยากรหลักสูตร "Systems thinking for Creative Problem solving" บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 
• วิทยากรหลักสูตร Creative and Innovation for Business Design  เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ &สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Speaker: Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทพาซาย่า จำกัด& บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด
• วิทยากรหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน  ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหารจัดโดยสถาบันอาหาร 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " Building Service Innovation" กลุ่มอุตสาหกรรม "Building Better Service Innovation" โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง จัดโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ"สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development "  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
• วิทยากรหลักสูตร “ Creative to innovation” ผู้บริหาร สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย 1 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Creative to innovation “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology)  2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรม" ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
• วิทยากรหลักสูตร ผู้นำในศตวรรษที่ 21 คิดรอบด้านและสร้างสรรค์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยากรหลักสูตร “Creative to innovation “ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Critical thinking “สถาบันเกษตราธิราช 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Analytical  thinking “สถาบันเกษตราธิราช 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Thinking skill for creative problem solving “ บริษัททองไทยการทอ จำกัด 1 รุ่น 
 
 
หลักสูตร Growth Mindset for Performance working
 
• วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 7 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Team Development”    การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อพัฒนาทีมงาน สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ"บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 3 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Innovation Development" ธนาคารยูโอบี  (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ เจ้าของและผู้บริหาร 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPF) สำหรับ ผู้บริหารและผู้จัดการ 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ พนักงาน 2  รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัท Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร  " Leading yourself in New Normal ”   บริษัท Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.1 รุ่น (หลักสูตรต่อยอดจาก Growth Mindset)
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัท Sealed Air Packaging (Thailand) Co.,Ltd 
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัท Sensient Technologies (Thailand) Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรหลักสูตร "Fixed Mindset & Growth Mindset in Workplace "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) 3 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for High performance working” บริษัทขนส่งจำกัด 
• วิทยากรหลักสูตร "Growth Mindset for Performance working" บริษัทนูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่
• วิทยากรหลักสูตร "Growth Mindset for Innovation Development" บริษัท Thai Polyacetal Co.,Ltd. 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร  "Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"AutoAlliance(Thailand) Co., Ltd. 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology)  1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม  ควอลิตี้ พรี-คาสท์ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม  ซีสเต็ม บิลท์ จำกัด1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม พรี-บิลท์ จำกัด 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" บริษัท นิตโต้ มาเทค(ประเทศไทย) จำกัด 1 รุ่น
 และอีกมากมาย
 
หลักสูตรการโค้ช (Coaching Training and Coaching Project)
 
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and Negotiation  for manager" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รุ่น 
• วิทยากรหลักสูตร “Empowering Coaching for Leader” กลุ่มผู้อำนวยการและผู้บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด 2019 
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7  รุ่นๆละ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2019 จำนวน 7  รุ่นๆละ 2 วัน  7  รุ่นๆ 2 วัน  ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• วิทยากรและ Coach หลักสูตร “ leader as Coach” บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (แบรนด์ Oriental Princess และ Cute press) 3 รุ่น
• ทีมวิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial Excellence Project” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  (Coaching Training and One on One Coaching: 10 Months Project 2017-2018) ร่วมกับ Talent FIT academy
• วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด(8 Months Project : 2017)
• วิทยากรและโค้ช Performance  Coach (Training and one on one coaching) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital)  (4 Months Project : 2016)
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching and feedback skills for leader " บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills for leader " บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 รุ่น
• วิทยากรและโค้ช Performance  Coach (Training and one on one coaching) บริษัทวรรณภพ จำกัด(4 Months Project)
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader"บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรหลักสูตร “Mindfulness Coaching for leader “ผู้บริหารบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” บริษัทไทยชูรส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” บริษัทซีอีเอส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” ผู้บริหาร บุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance working)" บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด(The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Leader as Coach" บริษัท บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด Eastern Seaboard Industrial Estate
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching Skills  for leader” บริษัท Addwell beauty Co.,Ltd  2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and feedback Skills  for leader” บริษัทยามควอลิตี้ พรีคาสท์ จำกัด  1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and feedback Skills  for leader” บริษัทสยาม พรี-บิลท์ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching Skills  for leader” ข้าราชการกระทรวงการคลัง 1 รุ่น
• วิทยากรและโค้ช " Mindfulness Coaching for Growth Mindset" นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เป็นต้น
 
หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project  Management)
 
• วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัท Interface FLOR (Thailand) Co., Ltd.  จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)
• วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัทเบอนิน่าไทยแลนด์ จำกัด. จำนวน 1 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)
• วิทยากรหลักสูตร Effective Project Management สมาคมสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) จำนวน 1 รุ่น 3 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Effective Project Management  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Project Management   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
• ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมต่างๆ ดูแลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้จัดการบริหารโครงการนวัตกรรมต่าง และที่ปรึกษาโครงการภายในศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์  ภายใต้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมากกว่า 30 โครงการ กว่า 8 ปี 
 เป็นต้น
 
 
งานที่ปรึกษา
 
• ที่ปรึกษา "Innovation Development with Design Thinking and Creative tools"บริษัท บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด, บริษัท บีซีซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด,บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท ชนาวา จำกัด, บริษัท ปราณเชิญ จำกัด, บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด ฯลฯ
• ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong / Regular Level) 2 ปี (2560 และ 2561) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)ให้คำปรึกษาบริษัท SMEs ในโครงการ บริษัทๆละ 3 วัน จนออกมาเป็น New Product Development บริษัทละ 1-3 ผลิตภัณฑ์ (บริษัท ชนาวา จำกัด,บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่  จำกัด,บริษัท ปราณเชิญ  จำกัด,บริษัท พิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท มายดรีมเบดดิ้ง จำกัด,บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด,บริษัท บีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด,บริษัท แอล เอชโรซ์ จำกัด,บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด,บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด,บริษัท อินกรีเดียนท์ส จำกัด,บริษัท แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จำกัดเป็นต้น)
• วิทยากรหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program)ผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program) คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี
• วิทยากรหลักสูตร "Fashion Product Development " กลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจ SMEs สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี ของที่ระลึก  สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โครงการ Innoneeringของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้คำปรึกษาบริษัท ในโครงการบริษัทๆละ 3 วัน จนออกมาเป็น New Product Development บริษัทละ 1-3 ผลิตภัณฑ์ (บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด,บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด,บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด ,บริษัท เอ็มซีซี รวมอุปกรณ์การ์เมนต์ จำกัด,บริษัทไทยนำโชค เทกซ์ไทล์จำกัด เป็นต้น)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 340,814