ศศิมา สุขสว่าง : วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี

 

อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach และ Talent Fit Academy และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นหลักสูตร Innovation Coach for leader

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้เพิ่มของอ.ศศิมา 

และได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.  เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์มาแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร โดยบริษัทนี้มีอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง เป็นวิทยากรหลักค่ะ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com

 

ข้อมูลการติดต่อ :
อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Tel. : 081-5609994

 


การศึกษา :


• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ประเทศเยอรมนี  Master of Science (Engineering), Dresden University of Technology (www.tu-dresden.de) (Scholarship by German Academic Exchange Service : DAAD Germany)
• ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี


ประกาศนียบัตร :
• Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand
• Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand
• Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand
• Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
• Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
• Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.
• Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand
• Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)
• Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)
• Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 

ความเชี่ยวชาญ :

Training & Consulting 

• Creative thinking, Innovation Development with Creative tools
• Product Research and Development
• Innovation Coaching for Leader
• SPARK model® for Innovation creation by Sasima Suksawang
• Business Model Canvas and Value Proposition canvas
• Coaching and Mentoring
• Design Thinking for Business Innovation

 

Coaching 

• Innovation Coaching for Leader
• SPARK model® for Innovation Coaching by Sasima Suksawang
• Talented Organization & Talent Coaching
• One on One Coaching
• Coaching and Mentoring

 

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร ที่ผ่านมา


• หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ
• หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม
• หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : 

   พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC) ,Value Proposition canvas and Creative toolkits
• หลักสูตร Human Centered Innovation : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย
• หลักสูตร Innovative Coaching for leadership : การโค้ชสำหรับผู้นำนวัตกรรม
• หลักสูตร Creative & Innovation thinking for Business Development: ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ
• หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม
• หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance)
• หลักสูตร Innovation Project Development and management : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม
• Innovation Project Management in Practice
• Talented Organization & Talent Coaching
• Coaching for Performance Working

 

ประสบการณ์ทำงาน:


ปัจจุบัน :


ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ชหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมม, Talent & Innovation Coach และ Project Managment

Creative & Innovation  Trainer & Consultant at Sasimasuk.com

โค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ บริษัทในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วิทยากรและที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957

 

ที่ผ่านมา :

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี, Thailand Textile Institute (2008-2015)

R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด (2005-2008)

R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany(2005)

R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด  (2001-2003)

Technical II, Intertek Group PLC (Thailand) (2001)

Guest Lecturer at Thammasart University, Thailand (2005-2010)

 

หนังสือเล่ม :


• เป็นวิศวะไม่ยาก

 

 

ภาษา :
 
- ไทย (Thai) 
- เยอรมัน (German) (ภาษาที่ใช้ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ประเทศเยอรมนี)
- อังกฤษ (English)  (ภาษาที่ใช้ในการทำงานและสื่อสารในระดับสากล)
 
 
 

ประสบการณ์บรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ และโค้ชด้านนวัตกรรม 
(Training, Consulting and Coaching Experience) :

 (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

 •  วิทยากร และโค้ช ในโครงการ "Thai PBS’s Innovation : Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม สถานีโทรทัศน์ Thai PBS  อบรมหลักสูตร Design Thinking for Innovation  2 รุ่นๆละ 2 วัน, Mentor 1 วัน, Team Building and Event show case 2 วัน จนออกมาเป็นโครงการในองค์กร


 • วิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัด  หลักสูตร LeadEnable for Simplicity : Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน


 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล 5 รุ่นๆละ 2 วัน


 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(CPF) 1 รุ่น 2 วัน


 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัทซีพีออล์ จำกัด(CPall) 1 รุ่น 2 วัน


 • วิทยากรหลักสูตร "การคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม" วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Design Thinking Model) 2 รุ่นๆละ 3 วัน


 •   วิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial ExcellenceProject” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  (Coaching Training and One on One Coaching: Months Project)


 • วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen Natie Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น,


 • วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท ดั๊กคิง จำกัด,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม: สวน. (IRDI)บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด,บริษัทสยามเจมส์ จำกัด, ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศบริษัทขนส่ง จำกัด ฯลฯ


 • วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for High performance working บริษัทขนส่งจำกัด 1 รุ่น


 • วิทยากรหลักสูตร WU Boot Camp (Design Thinking Bootcamp) 2 วัน   ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรา


 • วิทยากรหลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กรที่ปรึกษา "Innovation Development with Design Thinking and Creative tools" บริษัท บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัดบริษัท บีซีซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด,บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท ชนาวา จำกัดบริษัท ปราณเชิญ จำกัดบริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด ฯลฯ


 • วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development "  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี


 • วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด (8 Months Project : 2017 ), โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital)  ( 4 Months Project : 2016),บริษัทวรรณภพ จำกัด (4 Months Project : 2015 )


 • วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader" บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)


 • วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance working)บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด (The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น


 • วิทยากร " Mindfulness Coaching for Growth Mindset" นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • วิทยากร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัดบริษัทพาซาย่า จำกัด, บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด


 • วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล  ฮอสปิตัล  โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน )


 • วิทยากรหลักสูตร Creative and Innovation for Business Design  เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 • วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัท InterfaceFLOR (Thailand) Co., Ltd. บริษัทเบอนิน่าไทยแลนด์ จำกัด  จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)


 • วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัท InterfaceFLOR (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 1 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)


 • Speaker : Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 • วิทยากรหลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม "Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)


 • วิทยากรหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program)ผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program) คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี


 • วิทยากรหลักสูตร Fashion Product Development ลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจ SMEs สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี ของที่ระลึก  สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม


 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด,บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด,บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด ,บริษัท เอ็มซีซี รวมอุปกรณ์การ์เมนต์ จำกัด,,บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด,บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด,บริษัท แอล เอชไรซ์ จำกัด,บริษัทไทยนำโชค เทกซ์ไทล์จำกัดฯลฯ


 • ที่ปรึกษา"ด้านการพัฒนาบุคคลากร HRD,HRM "สถาบันอาหารแห่งชาติ(NFI), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)


 • วิทยากร "หลักสูตรSMART SMEs สู่Thailand 4.0" ผู้ประกอบการ "คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี"


 • วิทยากรและที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม"กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดและคลัสเตอร์ในจังหวัดต่างๆ (เช่น กาฬสินธุ์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ตรัง,สตูล, เชียงใหม่, ลำพูน,อุดรธานี,เลย,ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุรี เป็นต้น) 
 • ฯลฯ
 

 

ลูกค้าบางส่วน :.


 

 

 

 

ศศิมา สุขสว่าง  

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :   www.sasimasuk.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 42,326