ศศิมา สุขสว่าง : วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร/ที่ปรึกษา/โค้ช

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com
Line ID :    sasimasuk.com

Website :   www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThinkInnovationAcademy/

Tel :  081-560-9994

...........................................................................................................................................................

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหลักสูตรของ sasimasuk.com ค่ะเพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมสัมมนา ทั้งกรณีตัวอย่าง เครื่องมือ กิจกรรม workshop ทางเราขอข้อมูลเพิ่มมีดังนี้ค่ะ

1.กลุ่มผู้เข้าเข้าสัมมนาเป็นใคร 2.อายุ ประสบการณ์ (ปี)  3.ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร
 
หากมีรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ทาง Sasimasuk.com สามารถส่งรายละเอียดหลักสูตร กลับไปให้ภายใน 5 วันทำการค่ะ หรือหากไม่มีรายละเอียดข้างต้น ทางเราจะส่งหลักสูตร ฉบับมาตรฐานไปให้พิจารณาก่อนค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งอีเมล์มาที่  sasimasuk.com@gmail.com ค่ะ

...........................................................................................................................................................

 

ศศิมา สุขสว่างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเดน (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  หลังจบการศึกษา ศศิมา เริ่มต้นการทำงานด้านเทคนิคเชิงวิศวกรรมและต่อมาเน้นด้านวิศวกรวิจัยพัฒนามาตลอดในองค์กรเอกชนชั้นนำ ได้แก่ Intertek Group plc., บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด,  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG  และที่สุดท้ายคือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ได้รับโอกาสมาบริหารโครงการพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์   ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากการทำงานที่หลากหลาย  เช่น การบริหารทีมงาน การวิจัยพัฒนา การจัดการองค์กร และการบริหารงานโครงการ

 

 ศศิมา สุขสว่าง มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนานักวิจัยพัฒนา นักนวัตกร การบริหารโครงการ การสร้างและพัฒนาทีมงาน  ศศิมา มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการ และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนว้ตกรรมมากกว่า 15 ปีบริหารจัดการโครงการทั้งที่ได้รับจากภาครัฐ และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้จัดการในการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาของสถาบันอิสระ มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาและสร้างทีมงาน การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทักษะของทีมงานในการบริหารงานโครงการ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จปัจจุบันศศิมาทำางานเป็นที่ปรึกษา วิทยากร และโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรจากการพัฒนาพรสวรรค์ของบุคลากร สร้างองค์กรพรสวรรค์ให้เป็นจริง เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (HRM,HRD) และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

 

ติดต่อวิทยากร หลักสูตรอบรม

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com , ss.suksawang@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/innovation4work
Tel. : 081-560-9994

ประวัติการศึกษา :

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กำลังศึกษา) 
 • Master of Science in Textile and clothing Engineering, Dresden University of Technology: ประเทศเยอรมนี  (www.tu-dresden.de) (scholarship by  German Academic Exchange Service:DAAD Germany)  
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตร :

 • Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.
 • Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand
 • Certifiied Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand
 • Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand
 • Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
 • Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
 • Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)
 • Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)
 • Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA
 • Dies Progrant Proposal Writing for Research Grants by Chulalongkorn university and University of Cologne, Germany (DAAD)
 
 
Area of Expert
Consulting
 • New Product Development and Innovation
 • Innovation project
 • Project Management in Practice
Training
 • New Product Development (NPD) (Concept and tools)
 • Creative thinking to Innovation for Manager
 • R&D and Design Thinking for Innovation
 • Business Model Canvas for New Product Development
 • 20 Innovation Tools for New Product Development (2 days)
 • Human Centered Innovation
 • Innovative Coaching for leadership  (2 Days)
 • Creative Problem Solving at the workplace
 • Unleashing the Creativity Idea at Work
 • Innovation Project Management in Practice (2 Days)

Coaching      

 • Innovative Coaching for leadership  (2 Days)
 • Talented Organization & Talent Coaching
 • Coaching for Performance Working
 • Coaching for Innovation
 • One on One Coaching

Project Management

 • Project Manager as Team Coach  (2 Days)
 • Project Management & Development 
 • Innovation Project Development 

Book

 • How to be Engineer
 

 

ปัจจุบัน :

 • ที่ปรึกษา วิทยากร หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมม, Talent Coach และ Project Managment
 • CEO and Executive Consultant at Sasimasuk.com
 • วิทยากรและที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (smi) สภาอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
 • ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
 • 2551-2558    ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • 2548 -2551   R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด
 • 2547           R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany
 • 2544-2546   R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด ระยอง
 • 2543          เทคนิคอล 2 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 

ประสบการณ์วิทยากร/ที่ปรึกษาที่ผ่านมา

 • วิทยากรอบรม “การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนในจัดหวัดกาฬสินธ์ , สุรินทร์ , ชัยภูมิ ,นครราชสีมา
 • วิทยากรอบรม “การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” ให้กับคลัสเตอร์ในจัดหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง ,สตูล , เชียงใหม่ ,ลำพูน เป็นต้น
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , การพัฒนาบุคคลากร, และการบริหารโครงการ ประจำ sasimasuk.com
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์
 • ที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • ที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนา
 • วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับสถาบันอาหารแห่งชาติด้าน HRD,HRM
 • วิทยากรและโค้ช Talent Coach ให้กับบริษัท วรรณภพ จำกัด
 • วิทยากรและโค้ช Talent Coach โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ( BNH hospital)
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัท จุลณัฐ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัท เชพเอิด จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัท ดอกเตอร์เรย์ จำกัด 
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแบรนด์โซอี้ สคราฟท์ (Zoe Scarf)
 • วิทยากรบริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด
 • วิทยากรและโค้ช Talent Coach บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด
 • วิทยากรด้าน Coaching and Mentoring บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด
 • วิทยากร Talent Coach บริษัทโฮมโปร จำกัด
 • วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัทพาซาย่า จำกัด
 • วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัทไทยนำโชคจำกัด
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัทสปัลซิลค์ เวิลด์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัทแสนทวีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด
 • วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 • เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” ให้กับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เป็นต้น 
 
ภาษา :
 ไทย, อังกฤษ (English) , เยอรมัน (German)
 
 

ศศิมา สุขสว่าง  

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :   www.sasimasuk.com

Facebook : www.facebook.com/sasimasuk.com

Tel. :        081-5609994

Visitors: 21,291