Innovation Coaching and Mentoring at Work

การโค้ช (Coaching) และพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นหน้าที่ที่จำเป็นและสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้จัดการและผู้นำทีม  ผู้นำที่เก่งจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำและหัวหน้าในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

   

ทาง www.sasimasuk.com มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าเป็นหลัก  รวมถึงช่วยฝึกสอน โค้ชให้ลูกค้าสามารถใช้กระบวนการ ,เครื่องมือ ในการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้เกิดการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง (Sustainable Organization Development) โดยเรามีบริการด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ดังนี้ค่ะ

 

อบรมสัมนา In- house Training หลักสูตรการโค้ช (Coaching)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Self Coaching and Development for high Performance Working (การโค้ชและพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน)   (ติดต่อ)

- หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่)

 

2. บริการด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  Personal Innovation Coaching สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม (One on One Coaching)

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารต้องพัฒนาทีมงานให้มีทักษะการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการแข่งขัน การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้าง พัฒนาและนำการบริหารจัดการนวัตกรรมมาเป็นต้นแบบ (Model) ในการองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ทาง www.sasimasuk.com จึงมีบริการด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม Personal Innovation Coaching สำหรับผู้บริหารนวัตกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก


ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งองค์กรและบุคคลที่พัฒนาทั้งด้านการงานและชีวิตด้วย 


อ.ศศิมา สุขสว่าง (วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช) ศึกษาศาสตร์ด้านการโค้ชจากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ได้ใช้ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารงาน และ และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัว รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและ Talent Fit Academy จนถึงปัจจุบัน


สนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโค้ชหรือการฝึกอบรมด้านการโค้ชหรือพัฒนา บุคคลากร ติดต่อได้ทางอีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com หรือ โทร. 081-5609994 Line ID : sasimasuk.com  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,079