หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม (Creative to Innovation) โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร"(Creative to Innovation  for Innovation organization)

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

1. หลักการและเหตุผล

 • ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  เพื่อให้ทันกับการเติบโตและของสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลากร   และองค์กร  ในการเรียนรู้ถึงแนวคิด  เทคนิค/เครื่องมือ/วิธีการการพัฒนา และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก  เปิดมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  นำมาพัฒนาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  (Innovation)  ต่อไป

 

 • การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้นั้น  ปัจจัยที่สร้างให้เกิดนวัตกรรม  ก็คือ  บุคคลากร ทักษะ ความรู้และการสนับสนุนของผู้บริหารที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล (Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสร้างนวัตกรรม  สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร  ได้คิดสร้างสรรค์    กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม (Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ๆ (Product, Proce,Servicess) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิยช์ (Commercial) ได้อย่างมั่นใจจนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation) ได้ในท้ายที่สุด

 

 • ผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ปรับ Mindset ความคิดเชิงนวัตกรรม  ฝึกการการใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำงาน รวมทั้งเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดพัฒนากระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวน (Process Innovation, Product Innovation, Service Innovation) ให้กับองค์กรได้ต่อไป 
  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)
 

2. วัตถุประสงค์

 • เข้าใจ Innovation Mindset จากภายใน (Inside out) การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก (Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้
 • เข้าใจองค์ประกอบของนวัตกรรมอย่างถูกต้อง สามารถก้าวข้ามความคิดที่ว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยาก และเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร/คนเก่งเท่านั้น ที่จะทำได้
 • มีแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรได้
 • มีแนวทางในพัฒนานวัตกรรมในหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เรียนรู้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการที่นำไปประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมได้

 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม มีเครื่องมือ วิธีการ กลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรได้
 • เข้าใจ Mindset และก้าวข้ามข้อจำกัด (Fixed Mindset) ด้วยวิธีและกระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนาเชิงรุกขององค์กรได้
 • สามารถเข้าใจการทำงานเป็นทีม (Cross Functional Team)เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้องค์กรอย่างต่อเนื่องได้
 • สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถพัฒนา Mini-Innovation Project ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปได้ (ประมาณ 5-6 Projects/1 สัมนา)
 •  
 
 4. รายละเอียดหลักสูตร

 

(โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ)

 

 

 

หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

 

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

 

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

 

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc

 


Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .

 

 

 

เวปไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม :

 

https://www.sasimasuk.com/

 

https://www.hcddesignthinking.com/

 

https://www.hcdcoaching.com/

 

ช่อง Youtube:


https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation      

 

 

 

 

5.องค์กรที่เคยไปแบ่งปันหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร (Creative to Innovation)  (ที่สามารถแบ่งปันได้)
 
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen Natie Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหารจัดโดยสถาบันอาหาร 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Analytical and Problem Solving for Young leader บริษัทเจียไต๋ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “Creative Thinking to Spark Idea for work” บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 6 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร ผู้นำในศตวรรษที่ 21 คิดรอบด้านและสร้างสรรค์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยากรหลักสูตร " Building Service Innovation" กลุ่มอุตสาหกรรม "Building Better Service Innovation" โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง จัดโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ"สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development " มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
• วิทยากรหลักสูตร Creative to innovation ผู้บริหาร สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย 1 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Creative to innovation ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Analytical Thinking for Creative Problem Solving บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ " บริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 5 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " ผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Innovation Coaching for Leader)" สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการและผู้จัดการบริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• วิทยากรหลักสูตร "Unlock Creativity Potential and Innovation &.Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) สำหรับผู้บริหารและ Talent 3 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน" หัวหน้างาน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมวิทยากรหลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม "Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวน. (IRDI) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม"บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดด้วย Mind map" บริษัทสยามเจมส์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรม" ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
• วิทยากรหลักสูตร “IDEA Generation & Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า”บริษัทขนส่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Service Excellence " ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร“การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0”ศาลอุทธรณ์ภาค 7
• วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน ) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "Analytical Thinking for Performance Working" บริษัท MHE-Demag (T) Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร "Systems thinking for Creative Problem solving" บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Creative Problem solving and Decision making บริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้จำกัด(สำนักงานใหญ่)
• วิทยากรหลักสูตร Creative and Innovation for Business Design เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ &สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Speaker: Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทพาซาย่า จำกัด& บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด
 
และอีกมากมาย
 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Innovation in Organization  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ  https://goo.gl/7gLrx2

UCA World ความท้าทายสำหรับผู้นำ  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/Rwcwof

บทความอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/wLhDQi

 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 142,528