Youtube หลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้วย BMC, VPC and creative toolkits โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมด้วย Business Model Canvas และ Creative tools "  


รายละเอียด

การพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีศักยภาพในการคิดและเห็นภาพรวมขององค์กรในทิศทางเดียวกัน และนำความรู้ในหน้าที่ของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม 


นวัตกรรมจึงเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  หลักสูตร “พัฒนานวัตกรรมด้วย  BMC, VPC and creative toolkits ” นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

 

ผลลัพธ์ ที่ได้จากหลักสูตรนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้  สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆในการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (Product) หรือ กระบวนการ (Process) หรือบริการ (Service) รูปแบบใหม่ๆ  ภายใต้ทรัพยากรของธุรกิจและองค์กรออกมาเป็น Mini Innovation Project ที่นำไปต่อยอดได้จริง

 

หรือขอรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ) 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 340,804