ภาพการให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนานวัตกรรม SMEs Stronger- SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รูปภาพรวม การให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนานวัตกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level) ปี 2560

โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา อ. ศศิมา สุขสว่าง

 
โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยสสว. และดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ได้เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมกับบริษัทในโครงการ 16 โครงการ บริษัทละ 3 Mandays เป็นจำนวน 48 Mandays โดยทุกบริษัทจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับองค์กร New to organization ตามมาตรฐาน BS 7000-1-2008 Degree of newness ค่ะ
 
 
โดยภาพรวมของการให้คำปรึกษาจำนวน 16 บริษัท บริษัทละ 3 Manday  จะมีแผนแนวทางการพัฒนา และขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่ ที่ปรึกษาเริ่มต้นด้วยการแนะนำโครงการ วินิจฉัยองค์กรเบื้องต้น และให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมเบื้องต้น เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัง
 
 
จากนั้นที่ปรึกษาอาจารย์ศศิมาให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความเข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม   หลักการ เครื่องมือ วิธีการในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  และเห็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมที่จะช่วยและเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับบริษัทนั้น ทางที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และโค้ช (Innovation Coaching) โดยมีแผนและแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่สำคัญตามแผนภาพ ซึ่งไม่ซับซ้อนมาก เพื่อให้สามารถเห็นผลได้ภายในขอบเขตของการทำงานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในเวลา 3 Mandays และปรับรูปแบบไปตามความต้องการและรูปแบบของแต่ละบริษัทที่เข้าไปให้คำปรึกษาค่ะ
 
 
 
  
จากนั้นจึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนิคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยมี ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Process) ที่ได้ทำร่วมกันในโครงการนี้   5  ขั้นตอน คือ
 
• การสำรวจลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (Customer focus)
• การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Exploration)
• การกลั่นกรองความคิด (Idea Screening)
• การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis)
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Product Prototype Development)
• การวิเคราะห์แนวทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Market analysis)
 
ซึ่งผลลัพธ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับองค์กร New to organization ตามมาตรฐาน BS 7000-1-2008 Degree of newness ค่ะ
 
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 
Visitors: 335,735