การบริหารเวลาในโครงการ (Project Time Management) โดยศศิมา สุขสว่าง

การบริหารโครงการที่ดีนั้น กระบวนการบริหารเวลา (Project  Time Management) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ ที่จะปัจจัยความสำเร็จของโครงการค่ะ 
 
 
กระบวนการบริหารเวลา (Project  Time Management)  คือ  การบริหารกิจกรรมและกระบวนการในโครงการ  เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

แล้วกระบวนการบริหารเวลา มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ คือ

  • การกำหนดกิจกรรม (Define Activity)
  • การจัดลำดับกิจกรรม (sequence Activity )
  • การประมาณการระยะเวลากิจกรรม (Activity duration estimating)
  • การจัดทำตารางเวลา (Schedule development)
  • การควบคุมตารางเวลา (Schedule control)

 

 

 ติดตามข่าว  หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) และ Project Manager as Team Coach ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 184,421