หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking และคิดเชิงระบบ System thinking เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดย อ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Analytical Thinking for Creative Problem Solving )

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

 

1. หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นอีกทักษะและความสามารถที่สำคัญในการทำงาน ในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม  รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ  แล้วค้นหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ไปจากกรอบความคิดเดิมๆที่เป็นมา ไม่วนอยู่ในปัญหาเดิมๆ

 

หลักสูตรนี้จะผนวกเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ทั้งการคิดวิเคราะห์ปัญหา (Analytical Thinking ) และ การหาไอเดียใหม่ๆมาแก้ไขปัญหา (Creative Idea Generation) เพราะ จากประสบการณ์ทำงานประจำกว่า 10 ปี และประสบการณ์จากการไปแบ่งปันด้านการคิดวิเคราะห์นั้น อ.ศศิมา - เก๋ พบว่าเมื่อให้ทุกคนวิเคราะห์ปัญหา หลายๆคนในองค์กรสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างดี แต่ยังไม่สามารถหาไอเดียใหม่ๆมาแก้ปัญหาได้ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้น เกิดขึ้นซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ไม่เคยหมดไป 

 

การพัฒนาบุคคลากรให้มีระบบการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการหาไอเดียใหม่ๆมาแก้ไขปัญหา (Creative Idea generation) จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การทำงานต่างๆในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจะไม่มองเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่จะมองภาพใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาระดับองค์กร แล้วแก้ปัญหาทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย เชื่อมโยง สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมอย่างเป็นดี

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจกระบวนการและการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) กระบวนการทำงาน กระบวนการคิดหาไอเดียใหม่ๆมาแก้ไขปัญหา (Creative Idea generation)  ผ่าน องค์ความรู้ กิจกรรม (Workshop) เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 

 

ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เข้าใจคน เข้าใจทีม เข้าใจภาพใหญ่ขององค์กร ได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ ลดความขัดแย้ง ผิดพลาด และการไม่เห็นตรงกัน  ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลมารองรับ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้หาข้อสรุปและแนวทางตัดสินใจได้  เพื่อการทำงานเชิงรุกขององค์กรและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) ต่อไป

 

(เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Key Objectives)


- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการของ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) วิธีการ เทคนิค ผ่านกิจกรรมต่างๆจากการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอในการอบรม


-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการ กระบวนการคิด ค้นหาไอเดียใหม่ๆมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Idea generation) 


-  กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจในการทำงานอย่างมีหลักการพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจปัจจุบันได้

 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)

 - เข้าใจความหมายและเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ ของ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ที่ใช้ ประยุกต์ในการพัฒนาการทำงานได้


-  ฝึกทักษะ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เข้าใจตนเอง เข้าใจทีมงาน และเข้าใจลูกค้า ค้นหาวิธีการใหม่ๆที่แตกต่าง และสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาสิ่งใหม่และการทำงานในองค์กรได้


-  ลดความขัดแย้ง ผิดพลาด และการไม่เห็นตรงกัน ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลมารองรับ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้หาข้อสรุปและแนวทางตัดสินใจได้

 

 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตร (Course Outline) หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร โปรดติดต่อ

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)


วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 124,564