หลักสูตร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง  (Coaching & Mentoring technique for high performance working) 

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

(ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มพร้อมใบเสนอราคา ขอกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com  อ.เก๋เช็คอีเมล์ทุกวันค่ะ)

   (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

1. หลักการและเหตุผล
- ระบบการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring System) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการจัดการความรู้ (knowledge Management)  โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากับเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องที่มีประสบการณ์และความรู้มากกว่า  เพราะความรู้หลายๆอย่างเกิดจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญ  

 - ระบบการโค้ชสามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากพนักงานได้  รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  

- ผลลัพธ์ของหลักสูตร "เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงทรงประสิทธิภาพ" ระบบการโค้ชและพี่เลี้ยงจะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงาน และนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรองค์กร และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ได้ตามเป้าหมายของ ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

 
 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

2. วัตถุประสงค์

- ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค ความรู้ และเครื่องมือด้านการโค้ช และการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนำไปใช้ในการ  บริหารผลการปฏิบัติงาน และการการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ดึงศักยภาพของทีมงาน และสร้างความผูกพันให้กับทีมและองค์กรได้ทันที

- พัฒนาให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในงานจนสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้อื่นได้

 

ดูวิดีโอ และรูปภาพสัมมนาที่ผ่านมา

วิดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=SHqt0pch1rI

 

3.รายละเอียดหลักสูตร

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ

 

หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc

 

Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  . 

 

เวปไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม :

https://www.sasimasuk.com/

https://www.hcddesignthinking.com/

https://www.hcdcoaching.com/

  

ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   

 

 

 

4.องค์กรที่เคยไปแบ่งปันหลักสูตร Coaching  (ที่สามารถแบ่งปันได้)

 • ·       วิทยากร และ โค้ช หลักสูตร "Leader as Coach & Mentor for Performance working" บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 รุ่น และ Group coaching & Follow up Virtual Online ผ่าน Zoom (ปี 2564 -2566)

  ·       วิทยากรหลักสูตร " Coaching and feedback skills for leader " บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and feedback Skills for leader” บริษัทยามควอลิตี้ พรีคาสท์ จำกัด 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and feedback Skills for leader” บริษัทสยาม พรี-บิลท์ จำกัด 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and feedback Skills for leader” บริษัทฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด  1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and feedback for leader " บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด  3 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร "ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาผู้นำเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย (KPI)" ผู้จัดการและผู้นำทีม บริษัท สปีดมาร์ค ทรานสปอร์เตชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  1 รุ่น

  ·       วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (4 Months Project)

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” ผู้บริหาร บุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 1 รุ่น

  ·       วิทยากร และ โค้ช หลักสูตร "Leader as Coach & Mentor for Performance working" บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 1 รุ่นๆละ 2 วัน และ Group coaching & Follow up Virtual Online ผ่าน Zoom 2 ครั้ง

  ·       วิทยากร และ โค้ช หลักสูตร "Leader as Coach & Mentor for Performance working"  ผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader ” กรมทางหลวง 1 รุ่น 3 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Innovation Coaching for Leader” ผู้บริหารธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and Negotiation for manager" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Empowering Coaching for Leader” ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader ” บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  ·       วิทยากรหลักสูตร "Leader as Coach & Mentor for Performance working" บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 1 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching Skills and feedback for leader” ข้าราชการกระทรวงการคลัง 1 รุ่น

  ·       ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด

  ·       ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2019 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน 7 รุ่นๆ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด

  ·       วิทยากรและ Coach หลักสูตร “ leader as Coach” บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 รุ่น

  ·       ทีมวิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial Excellence Project” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (Coaching Training and One on One Coaching: 10 Months Project 2017-2018) ร่วมกับ Talent FIT academy

  ·       วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด(8 Months Project : 2017)

  ·       วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) บริษัทวรรณภพ จำกัด(4 Months Project)

  ·       วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader"บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Mindfulness Coaching for leader “ผู้บริหารบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” บริษัทไทยชูรส จำกัด

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” บริษัทซีอีเอส จำกัด 1รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 รุ่นๆละ 2 วัน

  ·       วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance

  ·       working)" บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด (The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น

  ·       วิทยากรหลักสูตร " Leader as Coach" บริษัท บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด Eastern Seaboard Industrial Estate

  ·       วิทยากรหลักสูตร “Coaching Skills for leader” บริษัท Addwell beauty Co.,Ltd 2 รุ่นๆละ 1 วัน       และอีกมากมาย

 เป็นต้น

 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,740