บทความด้านทักษะการคิด Thinking Skills โดยศศิมา สุขสว่าง

ในการทำงานนั้น ทักษะการคิด (Thinking skill) เป็นอีกทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานและบริหารงาน เพราะการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งใดๆก็ตามจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวะการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ทักษะการคิดให้รอบด้าน ก่อนจะนำมาวางแผนและลงมือปฏิบัติให้เห็นผล

 

ทักษะการคิดมีหลายแบบ เช่น การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)  การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)   การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)  การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual thinking)  การคิดเปรียบเทียบ (comparative thinking)   การคิดเชิงบวก (Positive thinking)  การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)  และการคิดเชิงระบบ (System thinking) เป็นต้น

 

ในบทความ Thinking Skill นี้จะแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการกระตุ้นความคิดในแบบต่างๆค่ะ 

 

ท่านใดสนใจสอบถาม หรือการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ด้านการความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดแบบต่างๆให้กับบุคคลากรในองค์กรติดต่อ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com ,www.facebook.com/CreativetoInnovation  หรือ โทร.081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 335,745