หลักสูตร การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ Creative Problem Solving เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยศศิมา สุขสว่าง


หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ Effective Creative Problem Solving and Decision Making

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

1. หลักการและเหตุผล

 

 เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Effective & Creative  Problem Solving and Decision Making) นี้เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้นำ หัวหน้า รวมทั้งคนทำงานในองค์กรในปัจจุบันนี้ และสำหรับในโลกที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีพลิกผัน เพราะปัจจุบัน การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  เป็นทักษะที่ต้องคิดเชิง Divergent and Convergent Thinking ในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม  รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์


สำหรับหลักสูตรการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving : CPS) เรามาทำความเข้าใจ Creative Problem Solving ก่อนว่ามีความหมายอย่างไร เพื่อให้เข้าใจและมองภาพเดียวกันค่ะ


- Creative คือ กระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ๆ คิดนอกกรอบ คิดต่างไปจากความคิดเดิมๆที่เคยทำมา  คิดวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

- Problem หรือปัญหา คือ Gap หรือ ช่องว่างระหว่าง สถานการณ์ปัจจุบัน กับเป้าหมายที่เราต้องการ 

- Solving หรือ การแก้ไขปัญหา คือ การใช้ หรือวิธีการ เทคนิค หรือเครื่องมือ ที่จะทำให้ Gap หรือ ช่องว่างระหว่าง สถานการณ์ปัจจุบัน กับเป้าหมาย หมดไป 


ดังนั้นการแก้ไขปัญหา Creative Problem Solving : CPS คือ กระบวนการคิดรูปแบบใหม่ๆที่จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปถึงเป้าหมายที่ต้องการด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่สร้างสรรค์ต่างจากเดิมการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving and Decision Making) รวมทั้งสามารถคิดเชิง Divergent and Convergent Thinking ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆแล้วสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำงานต่างๆในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน และสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลให้ชัดเจน, การหาไอเดียใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์, การนำไอเดียต่างมาประเมิน หาจุดแข็ง จุดดี ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และช่วยแก้ปัญหาได้ และเลือกไอเดียที่แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด, และการกำหนดแผนงาน Action Plan เพื่อหาแนวทางในการทำแผนให้ปฏิบัติได้จริง ผ่านองค์ความรู้ กิจกรรม (Workshop) เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  สามารถนำการคิด Divergent and Convergent Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เข้าใจคน เข้าใจทีม เข้าใจภาพใหญ่ขององค์กร ได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ ลดความขัดแย้ง ผิดพลาด และการไม่เห็นตรงกัน  ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลมารองรับ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้หาข้อสรุปและแนวทางตัดสินใจได้  เพื่อการทำงานเชิงรุกขององค์กรและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และองค์กรนวัตกรรม เพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


(เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

2. วัตถุประสงค์


- เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 

- เข้าใจเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ  ในการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา

- สามารถหาไอเดียใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

- สามารถฝึกฝนทักษะในการคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต


3. จุดแข็งของทาง www.sasimasuk.com

 

- วิทยากรผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมกว่า 18 ปี  และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยการพัฒนานวัตกรรมให้กับภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

- วิทยากรได้ศึกษาด้านการโค้ชจากสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และปัจจุบันเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach, Talent Fit Academy และ SMEs ที่สภาอุตสาหกรรมให้คำปรึกษา  จึงสามารถเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าสัมมนาอบรมในการพัฒนา Mini Project ในการสัมมนาได้

 

- มีเวปไซต์ซึ่งมีบทความและข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง

  

- มีคู่มือการอบรม, Mini E-book, Resource, Worksheet, Canvas, Tools, Techniques, กรณีศึกษาและกิจกรรม Workshop ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับองค์กรที่เข้าไปสัมมนา

 

 

 

ประวัติวิทยากร

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน  การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี 

 

อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง  รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach และ Talent Fit Academy และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นหลักสูตร Innovation Coach for leader 

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน  ดูประวัติวิทยากรของอ.ศศิมา เพิ่มเติม กดที่นี่

 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 124,327