หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย BMC, VPC and Creative toolkits โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

 หลักสูตร " New Product Development with BMC, VPC and creative toolkits"

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย  BMC, VPC and creative toolkits "

 

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีศักยภาพในการคิดและเห็นภาพรวมขององค์กรในทิศทางเดียวกัน นำความรู้ในหน้าที่ของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแต่ละฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่รวมทั้ง สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

หลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย  BMC, VPC and creative toolkits ” นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้

 

ผลลัพธ์ ที่ได้จากหลักสูตรนี้ที่ผ่านมาในหลายๆองค์กรที่วิทยากรได้เข้าไปอบรม  In-House trainingและให้คำปรึกษาแนะนำ ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้  สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆในการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (Product) หรือ กระบวนการ (Process) หรือบริการ (Service) รูปแบบใหม่ๆ  ภายใต้ทรัพยากรของธุรกิจและองค์กรออกมาเป็น Mini Innovation Project ที่นำไปต่อยอดได้จริง

 

2. วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การคิดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

3. เนื้อหาการอบรมสัมมนา (COURSE OUTLINE) : 

3.1 เข้าใจความหมายของ "นวัตกรรม" และ "ผลิตภัณฑ์ใหม่" 

3.2 เข้าใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย (Human Centered) ของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค 

- User Interview with Deep listening ,

- Innovation Coaching question พร้อมชุดคำถาม

3.3 วิเคราะห์ Benchmarking  เพื่อหา SWOT สร้างจุดแตกต่างผลิตภัณฑ์

3.4 แนวความคิดการสร้างคุณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองลูกค้าด้วย  ด้วย Value Proposition Model

3.5 วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการด้วย New Product Development Map

3.6 3 เทคนิคความคิดสร้างสรรค์  (3 Creativity to Innovation technique tool-kits)เชื่อมโยง" ความต้องการของลูกค้า" กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบกลยุทธ์องค์กร

3.7 วางแผนกลยุทธ์ได้ครบทุกด้าน เห็นภาพในมุม 360 องศาด้วย Business Model Canvas (BMC)

3.8 นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิด Mini-Innovation Project เสนอองค์กรที่นำไปต่อยอดได้จริง

 

4.เทคนิคและรูปแบบการสัมมนา

• การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) และ การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching)

• กรณีศึกษา (case study) และเรื่องเล่า จากประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิทยากร

• การนำเสนอผลงาน (presentation)  เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

• ลักษณะการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) และ  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ( Workshop learning) เน้นการทำกิจกรรมลงมือคิดและทำ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

 

5. ผู้ที่ควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 20- 30 คน (จำนวนและความหลากหลายในสายงาน มีผลต่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเป็นกลุ่ม)

 

6. วันเวลา 

 อบรมสัมมนา จำนวน 1 วัน   9.00-16.30 น.

 

7. วิทยากรและที่ปรึกษา

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com,     sasima.mai@gmail.com

Line ID :    sasimasuk.com

Website :   www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/innovation4work/

Tel. :       081-5609994

 

ประวัติอย่างย่อ 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน R&D engineer มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI และดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปีและทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริหารโครงการนวัตกรรมกว่า 15 ปี  รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด้านการโค้ชที่ได้รับรองมาตรฐานสากล และมีประสบการณ์การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching)  และโค้ชตัวต่อตัว(One on one)ในองค์กรชั้นนำ

ปัจจุบันเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน  (อ่านประวัติเต็ม กด ที่นี่

 

 หมายเหตุ  

 
- กิจกรรมต่างๆ,  Workshop,  กรณีศึกษา และเรื่องเล่า จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของธุรกิจขององค์กร, อายุ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
- รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการอบรม In-House Training โปรดติดต่อ วิทยากรอีกครั้ง
Download ประวัติอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,797