เล่าประสบการณ์การบริหารโครงการของผู้เขียน

วันนี้เก๋มาเล่าประสบการณ์การบริหารโครงการ  ตอนที่ผู้เขียนทำงานเป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เคยทำโครงการมา 3 ประเภทคือ

- โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project) เป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและโครงการที่ทำในอุตสาหกรรมการผลิต

- โครงการนวัตกรรม (Innovative Project)  เป็นโครงการที่ประดิษฐ์คิดค้นความคิดใหม่ๆ ในการทำงานขององค์กร  และ

 - โครงการวิจัยและพัฒนา(research and development Project)  เป็นโครงการนำร่อง ทดลอง เพื่อนำผลที่ได้เป็นพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์

 

 

ในขณะนั้นที่เป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์รายได้ของศูนย์ฯ จะมี 2 ส่วนคือ 

- ส่วนที่เป็นงานบริการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและนวัตกรรม 

- และส่วนที่ 2 คือ งานบริหารโครงการที่รับมาจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งงานส่วนที่จะเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับที่ทำงานได้ดี และโครงการส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 9 เดือน - 1 ปี ถ้าทำงานดีก็อาจจะมีต่อยอดเป็นระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ในปีต่อๆไป

 

และในฐานะที่เป็นผู้เขียนเป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงได้ต้องบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษา และช่วยในกิจกรรมของโครงการอื่นๆของแผนกอื่นๆ อยู่เสมอ 

 

โครงการที่ได้บริการจัดการและเป็นผู้จัดการโครงการโดยตรง ตลอดระยะเวลา เกือบ 10 ปี ได้แก่

•  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพสินค้าต่อเนื่อง 3 ปี งบประมาณ 73,000,000บาท จากสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

•  Project on “Comparative Study of Technical Level in Textile Industry among WEC Countries” งบประมาณ 35,235 USD . Funder JAPAN OVERSEAS DEVELOPMENT CORPORATION (JODC)

•  โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตให้ได้มาตรฐาน  งบประมาณ 5,645,000 บาท จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กระทรวงอุตสาหกรรม

•  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้ผลิตใน ASEAN และ BIMSTEC (ระยะที่ 3) งบประมาณ 3,000,000 บาท จากสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

•  โครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย ภายใต้ โครงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ) งบประมาณ 6,600,000 บาท จากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

•  โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 4,000,000 บาท จากสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

•  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรม งบประมาณ 5,250,000 บาท จากสำนักปลัดฯ กระทรวงอุตสาหกรรม

•  ที่ปรึกษาโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ Regular Level) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ฯลฯ

 

 

การบริการโครงการ เป็น KPI ตัวหนึ่งที่วัดประสิทธิภาพของการทำงานและการบริหารทีมของผู้เขียนในขณะนั้น ดังนั้นการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้กำไรมากที่สุด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย happy ในผลของงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้น การบริหารโครงการเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้จัดการ และผู้บริหารในปัจจุบัน ที่ต้องมีการจัดการรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน และสุดท้ายคือ มีกรอบเวลาการดำเนินงานที่มีจุดสิ้นสุด

 

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการ (Project manager) จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินงาน ควบคุม โครงการ พร้อมทั้งดึงศักยภาพของทีมงานและตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของโครงการ

 

ติดตามข่าว  หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) และ Project Manager as Coach ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ) 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 171,497