หลักสูตร Innovation Management for Leader โดย ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร Innovation management for Leader การบริหารนวัตกรรมสำหรับผู้นำ

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

 (ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอความกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com อ.เก๋เช็คอีเมล์และ Line ทุกวันค่ะ)

1. หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับโลกอนาคตในการที่จะนำให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่า และการเติบโตให้กับบริษัทได้ ดังนั้นการบริหารนวัตกรรมจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารหรือผู้นำในองค์กรสามารถใช้ในการสร้างผลงาน และสร้างคุณค่าให้กับสินค้า และบริการขององค์กรหรือบริษัทได้ ซึ่งการที่องค์กรหรือบริษัทจะมีนวัตกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องบริหารงานในหลายด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการบริหารนวัตกรรมในองค์กรในมิติต่างๆ เช่น   (อ้างอิง Model จาก Innovation Organization Model (IOM)ของสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ) ได้แก่

- ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy) - ด้านบุคลากร (People) - ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) - ด้านวัฒนธรรม (Culture) - ด้านทรัพยากร (Resource) -  ด้านผลลัพธ์นวัตกรรม (Result) เป็นต้น 

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำ หรือผู้บริหารสามารถเข้าใจเรื่องนวัตกรรม บทบาทของผู้นำต่อการพัฒนาส่วนงานให้เป็น Innovation organization ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆที่ต้องบริหาร  รวมทั้งปัญหาและความท้าทายที่จะทำให้ Innovation organization  ล้มเหลว และสำเร็จ ตลอดจน แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้องค์กร เป็น Innovation organization ด้าน Mindset / คน / กระบวนการทำงาน / โครงสร้างองค์กร เป็นต้น  

(เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

2. วัตถุประสงค์

 

- เข้าใจหลักการและแนวทางการบริหารนวัตกรรมสำหรับผู้นำ

- สามารถนำไปขับเคลื่อนส่วนงานที่รับผิดชอบให้สามารถพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนได้

- การนำ Innovation Organization Model (IOM)ไปประยุกต์ในการทำงานและบริหารจัดการทีมให้มีส่วนในการพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอได้

 

3.รายละเอียดหลักสูตร

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ

4. กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร

- Supervisor/Assistant Manager/Manager ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหรือบริหารจัดการให้ทีมงานมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ และทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

- จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น (Number of Participant) :  20-30 ท่าน

- แนวทางการสัมมนา : สามารถจัดได้ทั้ง Virtual Online และ Classroom

- ระยะเวลาการสัมนา 1-2 วัน

  

หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc

 

Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .

 

ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   

 

 

4. จุดแข็งของทาง www.sasimasuk.com

 

- วิทยากรผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมกว่า 24 ปี  และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยการพัฒนานวัตกรรมให้กับภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ

 - วิทยากรได้ศึกษาด้านการโค้ชจากสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และปัจจุบันเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach, Talent Fit Academy และ SMEs ที่สภาอุตสาหกรรมให้คำปรึกษา  จึงสามารถเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าสัมมนาอบรมในการพัฒนา Mini Project ในการสัมมนาได้

 - มีเวปไซต์ซึ่งมีบทความและข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง

 - มีคู่มือการอบรม, Mini E-book, Resource, Worksheet, Canvas, Tools, Techniques, กรณีศึกษาและกิจกรรม Workshop ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับองค์กรที่เข้าไปสัมมนา

 

 

 5. ประสบการณ์วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ช (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม, Creative to Innovation , Business Model Canvas, Creative Problem solving และ

ทักษะการคิดแบบต่างๆ

• วิทยากรหลักสูตร " ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Creative Thinking for Problem Solving"บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) Virtual online ผ่าน MS Team
• วิทยากรหลักสูตร “Creative Problem solving” บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Virtual Online ผ่าน Zoom 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Creative Thinking for Problem Solving"บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด 5 รุ่นๆละ 1 วัน Virtual online ผ่าน MS Team
• วิทยากรหลักสูตร "Design Thinking for Innovation development" สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 รุ่นๆละ 2 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Competency ด้านการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม กฟน.” " การไฟฟ้านครหลวง 1 รุ่น Virtual Online
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมด้วย Business Model Canvas (BMC) "บริษัทโปรไลฟ์ พลัส จำกัด 1 รุ่นๆละ 1 วัน Virtual online ผ่าน MS Team
• วิทยากรหลักสูตร " Creative Thinking for Problem Solving การคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ" บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 5 รุ่น Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร "Innovation development with Design Thinking "ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหาร" กรมทางหลวง 2 รุ่น Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร “ Critical Thinking” หลักสูตร Public จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 รุ่น (Virtual online ผ่าน Zoom)
• วิทยากรหลักสูตร “Creative Thinking to Spark Idea for work” บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 6 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Sparking Creativity & Innovative thinking)" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาที่ 00119
• วิทยากรหลักสูตรหลักสูตร "ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิพากษ์) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและแก้ไขปัญหา" บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด 1 รุ่นๆละ 2 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร "Innovation & Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม" บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Innovation Thinking” ผู้บริหารทาางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าเวร (ระดับ 6-7) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• วิทยากรหลักสูตร "การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" บริษัท อิตัล ไทยวิศวกรรม จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “ Critical Thinking” หลักสูตร Public จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 รุ่น (Classroom)
• วิทยากรหลักสูตร “Critical Thinking & System Thinking” สำหรับ Young Talent บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร” Creative to Innovation for Innovation Development “บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 รุ่น (Virtual online ผ่าน Zoom)
• วิทยากรหลักสูตร Analytical and Problem Solving for Young leader บริษัทเจียไต๋ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทพาซาย่า จำกัด& บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Creative Problem solving and Decision making บริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้จำกัด(สำนักงานใหญ่)
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen Natie Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "Creative Problem solving and decision making " บริษัท อิตัล ไทยวิศวกรรม จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Analytical Thinking for Creative Problem Solving บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Service Excellence " ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "“กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการให้บริการลูกค้าและการปรับเปลี่ยน Platform และ Pattern ในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 รุ่น
• วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน ) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ " บริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 5 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " ผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Innovation Coaching for Leader)" สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการและผู้จัดการบริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• วิทยากรหลักสูตร "Unlock Creativity Potential and Innovation &.Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) สำหรับผู้บริหารและ Talent 3 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน" หัวหน้างาน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
• วิทยากรหลักสูตร” ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวน. (IRDI) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม"บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดด้วย Mind map" บริษัทสยามเจมส์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “IDEA Generation & Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า”บริษัทขนส่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงนวัตกรรมต่างๆ "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร "การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร "กรมทางหลวง 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร“การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0”ศาลอุทธรณ์ภาค 7
• วิทยากรหลักสูตร "Analytical Thinking for Performance Working" บริษัท MHE-Demag (T) Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร "Systems thinking for Creative Problem solving" บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “Creative and Innovation for Business Design “ เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ &สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Speaker: Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน” ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหารจัดโดยสถาบันอาหาร 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " Building Service Innovation" กลุ่มอุตสาหกรรม "Building Better Service Innovation" โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง จัดโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ"สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development " มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
• วิทยากรหลักสูตร “ Creative to innovation” ผู้บริหาร สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย 1 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Creative to innovation “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรม" ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
• วิทยากรหลักสูตร ผู้นำในศตวรรษที่ 21 คิดรอบด้านและสร้างสรรค์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยากรหลักสูตร “Creative to innovation “ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Critical thinking “สถาบันเกษตราธิราช 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Analytical thinking “สถาบันเกษตราธิราช 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Thinking skill for creative problem solving “ บริษัททองไทยการทอ จำกัด 1 รุ่น  เป็นต้น

 

หลักสูตร Design Thinking for Innovation Development

 

 • วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation  บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด ปีละ 2 รุ่นๆ (ต่อเนื่องปี 2562-2563)
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (CPall 7-11) 1 รุ่น 2 วันและ  Online Coaching & Mentoring 1 วัน
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(CPF) 1 รุ่น 2 วัน
 • วิทยากร และโค้ช ในโครงการ "Thai PBS’s Innovation : Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS อบรมหลักสูตร Design Thinking for Innovation  2 รุ่นๆละ 3  วัน,  Training and Mentoring, Team Building and Event show case 2 วันจนออกมาเป็นโครงการนวัตกรรมที่พร้อมดำเนินการในองค์กร
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม การไฟฟ้าภูมิภาค 1 รุ่น 2 วัน
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับ Talent การไฟฟ้าภูมิภาค 3 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับพนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค 5 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 1 รุ่น 
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหาร และ talent กสทช. 2 รุ่นๆละ 3  วัน
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation organization “ สำหรับผู้บริหารบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation organization “ สำหรับผู้บริหารบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 รุ่น (1 วันและ 2 วัน)
 • วิทยากรและโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation for Talent Leader การไฟฟ้าภูมิภาค 3 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับนักศึกษา จัดโดยสถาบันวิชาการทีโอที (TOT academy) 1 รุ่น
 • วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน zoom หลักสูตร Design thinking for Innovation development บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับ Talent & Change Agent บริษัททีโอที (TOT) จำกัด 2 วัน 1 รุ่น
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท C&G Group 5 รุ่นๆละ  2 วันและ  Online Coaching & Mentoring 1 Project
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development “ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัทสยามแม็คโคร (มหาชน) จำกัด 2 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท ชาร์ปไทย  จำกัด  1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร “Creative and Design thinking for business Innovation” บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 3 รุ่นรุ่นๆละ 1 วัน
 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัท  Real Asset Development 2  รุ่นๆละ 1 วัน
 • วิทยากรและโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ล๊อกซ์เลย์ Loxley ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) (ฝ่ายขายและการตลาด) 2 วัน 1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2  รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้นำองค์กร " บริษัทเหรียญไทยบุญกิจ กรุ๊ป จำกัด  1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร " Creative to Innovation" กลุ่มบริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด 1 รุ่น
 • วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากรหลักสูตร WU Boot Camp (Design Thinking Bootcamp) 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 วัน
 • วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Creative Tools & Design Thinking Model กว่า 20tools ) 2 รุ่นๆละ 3 วัน
 • วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation Change agent สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 วัน (1รุ่น)
 • วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
 • วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for business Innovation  2 วัน  ผู้บริหาร นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  “ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 รุ่น  2 วัน
 • เป็นต้น
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” บริษัทสยามควอลิตี้ พรีคาสท์ จำกัด 1 รุ่น
 • วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” ข้าราชการ กทม. ระดับชำนาญการพิเศษ  2 รุ่นๆละ 3 วัน
 • วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร Design thinking for Innovation development สถาบันอาหารแห่งชาติ 3 รุ่น   และอีกมากมาย
และอีกมากมาย

 

ประวัติวิทยากร

 อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน  การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 24  ปี 

 อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง  รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach และ Talent Fit Academy และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นหลักสูตร Innovation Coach for leader 

 ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน  ดูประวัติวิทยากรของอ.ศศิมา เพิ่มเติม กดที่นี่

 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com หรือ 0815609994
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,740