10 ทักษะที่จำเป็นในคศ. 2020 ไม่มีอาจตกงาน โดยศศิมา สุขสว่าง

จากการศึกษาของ Institute for the Future  ได้สรุปทักษะที่จำเป็นในคศ. 2020 สำหรับพนักงาน หรือลูกจ้าง 10 อย่างที่จำเป็นที่ต้องมี หากไม่มีแล้วคุณมีโอกาสตกงาน หรือเสี่ยงต่อการไม่ก้าวหน้าในชีวิตได้ ซึ่งผู้เขียนได้อ่านและเห็นว่า ทักษะที่จำเป็นทั้ง 10 ประการนั้น จำเป็นจริงๆ ไม่แม้แต่คนเป็นลูกจ้าง ผู้บริหาร SMEs ก็ต้องเรียนรู้ด้วย

 

เมื่อเราคุยถึงเรื่องการพัฒนาตัวเอง แล้ว หลายๆคนอาจจะอยากทำให้ตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถมากขึ้น เพราะในปัจจุบันคนเก่งๆ เด็กจบใหม่ เกิดขึ้นมากมาย แต่อาจจะไม่รู้ทิศทางการพัฒนาตัวเองว่า จะพัฒนาทักษะด้านไหนเพิ่มเติม นอกเหนือจากความชำนาญในเนื้องานที่รับผิดชอบอยู่ การพัฒนาตัวเองนี้ ถือว่า เป็นการพัฒนา Growth Mindset อย่างหนึ่งด้วยนะคะ เพราะหลายๆคนไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะไม่กล้าเปลี่ยนแปลง  กลัวเหนื่อย กลัวทำไม่ได้ อันนั้น ก็เป็น Fixed Mindset ที่ควรรีบกำจัดเลยค่ะ เพราะยุคนี้ เราต้องเปลี่ยนแปลงเสียก่อน จะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงค่ะ

   

สำหรับหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาตัวเอง แต่ยังไม่มีทิศทาง หรือยังไม่มั่นใจว่าจะพัฒนาอะไร อ่านบทความนี้ซึ่งเป็นผลการการศึกษาของ Institute for the Future (http://www.iftf.org/futureworkskills/) ได้สรุปทักษะที่จำเป็นในคศ. 2020  ไว้ 10 ประการดังนี้คือ 

10 ทักษะที่จำเป็นในคศ. 2020

 

1.การสร้างความเข้าใจเชิงลึก (Sense Making)

สามารถเข้าใจลักษณะของงานที่รับผิดชอบได้ในเชิงลึก รู้ลึกรู้จริง แบบแฟนพันธ์ุแท้ของงานที่รับผิดชอบ

 

2.ความฉลาดในการเข้าสังคม (Social Intelligence) 

มีทักษะทางด้านติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ ควบคุมอารมณ์ ทั้งไอคิว และอีคิวได้เป็นอย่างดี

 

3.ความคิดแปลกใหม่และความคิดประยุกต์ (Novel And Adaptive Thinking)

มีความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ สามารถพลิกแพลงแก้ไขโจทย์ปัญหาใหม่ๆได้

 

4. ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ (Cross Cultural Competency)

โลกแคบลง ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางการทำงานมากขึ้น ทั้งต้องทำงาน และติดต่อกับคนต่างชาติ ดังนั้นจึงต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนต่างชาติ ต่างภาษาและทำงานร่วมกันได้

 

5.ความคิดเชิงประมวลผล หรือการคิดเชิงระบบ (Computational Thinking)

สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมหาศาล มาเป็นข้อมูลที่สั้นๆ เข้าใจง่ายได้ เป็นประเด็น และนำไปใช้งานได้

 

6. เข้าใจและตามทันโลกยุคสื่อดิจิตอล (New Media Literacy)

โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สื่อใหม่ๆ ทั้งด้านดิจิตอล อินเตอร์เนต เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ดังนั้นคนทำงานต้องเข้าใจและตามให้ทันกับสื่อต่างๆ รวมถึงนำไปใช้งาน และสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้

 

7. มีทักษะความสามารถหลายด้าน (Transdisciplinary)

 ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว และสามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการทำงานในอนาคตได้ด้วย

 

8. ความสามารถในการคิดออกแบบสร้างสรรค์งาน (Design Mindset)

เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เให้บรรลุตามที่ต้องการ

 

9. การจัดการบริหารการรับรู้ (Cognitive Load Management)

สามารถกรองข้อมูล แยกแยะข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเลือกนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

 

10. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น(Virtual Collaboration )

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม รู้จักการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันนำเสนอวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

 

จะเห็นได้ว่า ทักษะทั้ง 10 ประการนั้นจะเป็น Soft Skill ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาบ่มเพาะ และเรียนรู้จากการทำงาน การสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอกตัวเราเอง  ดังนั้นลองถามตัวเองดูนะคะว่า ณ วันนี้ ทักษะใดที่เรายังอ่อนอยู่ และมีผลต่อชีวิตการทำงาน ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น หรือหากทักษะใดที่แข็งแล้ว ก็ทำให้แน่นขึ้นไปอีก เพราะสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเพียงไม่กี่ข้อใน 10 ทักษะนี้ อาจจะเป็นจุดที่ผลักดันเรามาจนถึงวันนี้ และก้าวต่อไปในวันข้างหน้าได้ค่ะ แต่บางทักษะก็ไม่สามารถจะไปอบรมได้ ต้องลงมือทำและเรียนรู้จากความล้มเหลว หรือความสำเร็จ แล้วถอดรหัสออกมาเป็นแบบแผนการเรียนรู้ต่อไปค่ะ

 

ที่สำคัญก่อนจะพัฒนาตัวเองในแต่ละทักษะนั้น มีคำถามที่อยากให้ใช้ถามตัวเองก่อนดังนี้ค่ะ

 

4 คำถามก่อนจะเริ่มพัฒนาทักษะของตัวเอง 

1.ทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนา และมีเป้าหมายที่เราจะพัฒนาเพื่ออะไร

2. ตอนนี้เราอยู่ในสภาวะแบบไหน ถ้าให้ตัวเลขความสำเร็จ เป็น 10 เราอยู่ที่ระดับใด

3.เรามีแผนการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรบ้าง 

4. เราเลือกวิธีการใดในการพัฒนาทักษะนั้นๆ

สุดท้ายสำคัญมาก  "การลงมือทำเลยค่ะ  เริ่มเร็ว ได้เปรียบนะคะ" 

 

คำถามทั้ง 4 ข้อเป็น Check list คร่าวๆ ก่อนที่เริ่มลงมือพัฒนาตัวเองค่ะ หากมีใครที่เป็นแบบอย่าง หรือเป็นพี่เลี้ยง หรือโค้ช หรือเพื่อนที่อยากพัฒนาไปด้วยกัน จะยิ่งดีเลยค่ะ เพราะเวลาที่เหนื่อยหรือท้อ จะยังมีคนที่คอยกระตุ้น ให้กำลัง และจูงใจให้ก้าวข้ามความลำบากไปได้ค่ะ 

 

ตัวเก๋เองนั้น เวลาที่จะพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่มีอยู่ จะสำรวจตัวเองว่าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานสมบูรณ์ และตัวเองอยากเก่งเพิ่มขึ้นในด้านนั้นๆด้วย ซึ่งเก๋มักจะตั้งงบประมาณในแต่ละปีอยู่ก้อนนึงสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นของขวัญให้กับตัวเอง และใช้คำถามด้านบนทั้ง 4 ข้อนั้นเป็น Check list เช่นเดียวกันค่ะ 

 ..........................................


- สนใจหลักสูตร " Growth Mindset for Performance Working กรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน" วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

(ต้องการ รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอความกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com อ.เก๋เช็คอีเมล์และ Line ทุกวันค่ะ)

.............................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การพัฒนาตัวเอง ติดต่อวิทยากรอบรม หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Creative thinking to Innovation) In-House training ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 340,816