หลักสูตร Growth Mindset for Performance working โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง


หลักสูตร Growth Mindset for Performance working การสร้างแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

 (ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอความกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com อ.เก๋เช็คอีเมล์และ Line ทุกวันค่ะ)


หลักสูตร Growth Mindset นี้ทาง Website มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงได้แก่ 

- Growth Mindset for Team Development   เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำทีม หัวหน้าที่ต้องพัฒนาทีมงานให้มี Growth Mindset

- Growth Mindset for Performance Working เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย พนักงาน คนทำงาน ที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ กล้าเปิดใจรับการเปลี่ยนเเปลงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

- Growth Mindset for Innovation Development เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย หัวหน้า คนเก่ง คนมีศักยภาพ ที่อยากให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าเสี่ยง เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ และมีทักษะของนักสร้างสรรค์

 (รายละเอียดในการอบรม กิจกรรม Workshop คลิป และแนวทางจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย)

1. หลักการและเหตุผล

 

Mindset   มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย เช่น "กรอบความคิด"  "กระบวนความคิด" ในส่วนของเก๋เองนั้น ให้ความหมายว่า  Mindset หมายถึง "กระบวนการคิดของแต่ละบุคคลในการแสดงออกและทัศนคติ ซึ่งมาจากความคิด ความรู้สึก ความเชื่อจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเลี้ยงดู สังคม ครอบครัว การศึกษาเป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปัจเจกบุคคล" ค่ะ.

 

โดย "Fixed mindset" คือ "กรอบความคิดหรือทัศนคติแบบดังเดิม หรือยึดติด อยู่ในกรอบเดิมๆ เกรงกลัวความผิดพลาด ไม่กล้าเสี่ยงแม้มีปัจจัยหลายๆอย่างสนับสนุนในเชิงบวก เป็นต้น หลายๆปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรมีอัตราการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่ต่อเนื่อง"

 

และ "Growth Mindset" กรอบความคิดหรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการให้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์แก่บุคคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรก้าวเดินได้อย่างมั่นคง และได้ตามเป้าหมาย

 

ปัญหาของบุคคลากรแบบ Fixed Mindset

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือกระบวนการผลิต นั้นก็คือ
1. คนทำงานไม่กล้าออกความคิดเห็น เพราะคิดว่า ตัวเองไม่เก่ง กลัวหน้าแตก กลัวความผิดพลาด คิดไม่เป็นระบบ 
2. คนทำงานไม่กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพราะ ไม่แน่ใจในความคิดที่นำเสนอ หาหลักการหรือวิธีการมาสนับสนุนแนวคิดใหม่ได้ หรือไม่มีวิธีการในการคิดอย่างระบบ หรือคิดสร้างสรรค์
3. คนทำงานไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน เพราะความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ในอดีต
4. คนทำงานไม่อยากเติบโตหรือเลื่อนตำแหน่ง เพราะ กลัวว่าจะทำไม่ได้ดี กลัวเหนื่อยแล้วไม่คุ้มกับงาน

 

ดังนั้นการสร้าง Growth Mindset ให้กับคนในองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในสัมมนานี้ ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจความหมายของ Fixed Mindset กับ Growth Mindset  และสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรได้ ด้วยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการต่างๆ ตลอดจนมี workshop อย่างเข้มข้น  เพื่อเพิ่ม "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไป ข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการให้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์แก่บุคคลากร

 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Key Objectives)


- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการของ ความหมายของ Fixed Mindset กับ Growth Mindset  และสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรได้ ด้วยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการต่างๆ ตลอดจนมี workshop อย่างเข้มข้นวิธีการ เทคนิค ผ่านกิจกรรมต่างๆจากการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอในการอบรม

 

- ผู้เข้าสัมมนาสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรได้ ด้วยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการต่างๆ ตลอดจนมี workshop อย่างเข้มข้น

 

-  กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจในการทำงานอย่างมีหลักการพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจปัจจุบันได้

 

 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

 

3. รายละเอียดหลักสูตร

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ


หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc


Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .

  

ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)

 -  เข้าใจ Growth Mindset และก้าวข้ามข้อจำกัด (Fixed Mindset) ด้วยวิธีและกระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงรุกขององค์กรได้

-  ฝึกทักษะของ Growth Mindset เพื่อให้สามารถคิดสร้างสรรค์ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ สร้างแนวคิดใหม่ๆได้

- สร้างพลังใจให้มีความมุ่งมั่น และฝ่าฝันอุปสรรคในการทำงานด้วย growth mindset และกรอบแนวคิดเชิงบวก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

-  ผู้เข้าสัมมนาสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันได้อย่างเป็นทีม (Team work)

- กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจในการทำงานอย่างมีหลักการพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจปัจจุบันได้

 


 5. บทความที่เกี่ยวข้อง

Fixed Mindset กับ Growth Mindset กับการเติบโตขององค์กร  อ่านต่อ กดที่นี่

การสร้าง กับ Growth Mindset กับการพัฒนาตัวเอง  อ่านต่อกดที่นี่

 

 

6. ดูรูปสัมมนาที่ผ่านเรื่อง Growth Mindset 

รูปสัมมนา กดที่นี่  

 


 

7.องค์กรที่เคยไปแบ่งปันหลักสูตร Growth Mindset (ที่สามารถ share ได้)

 

·  วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 7 รุ่นๆละ 1 วัน

·  วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Team Development    การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อพัฒนาทีมงาน สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ"บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 3 รุ่นๆละ 1 วัน

·  วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Innovation Development" ธนาคารยูโอบี  (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ 2 รุ่นๆละ 1 วัน

·  วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ เจ้าของและผู้บริหาร 1 รุ่นๆละ 2 วัน

·   วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ พนักงาน 2  รุ่นๆละ 1 วัน

·  วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัท Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd. 1 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัท Sensient Technologies (Thailand) Ltd. 1 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1 รุ่น

·   วิทยากรหลักสูตร "Fixed Mindset & Growth Mindset in Workplace "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) 3 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for High performance working บริษัทขนส่งจำกัด 1 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Performance working" บริษัทนูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ 1 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Innovation Development" บริษัท Thai Polyacetal Co.,Ltd. 2 รุ่นๆละ 1 วัน

·  วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd.2 รุ่นๆละ 1 วัน

·  วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology)  1 รุ่น

·   วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม  ควอลิตี้ พรี-คาสท์ จำกัด 1 รุ่น

·   วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม  ซีสเต็ม บิลท์ จำกัด1 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม พรี-บิลท์ จำกัด 2 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" บริษัท นิตโต้ มาเทค(ประเทศไทย) จำกัด 1 รุ่น

 และอีกมากมาย 

ดูประวัติฉบับเติม กดอ่าน ที่นี่ 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตร (Course Outline) ฉบับเต็ม หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร โปรดติดต่อ

 ..................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้จัดการคนแรกของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI รวมเวลาในการทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมกว่า 20  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com หรือ 0815609994

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,736