นวัตกรรมคืออะไร (What is Innovation) โดยศศิมา สุขสว่าง

เก๋อยากแบ่งปันเรื่องของคำจำกัดความของคำว่า "นวัตกรรม (Innovation)" เพราะเวลาที่ไปเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรตามบริษัทต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ก็มักจะทำความเข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมให้ตรงกันก่อนค่ะ

 

คำว่านวัตกรรมมีการให้ความหมายไว้มากมาย  ตัวอย่างเช่น

  • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ.2542 ได้ให้คำนิยามคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์เป็นต้น
  • Peter F. Drucker ได้ให้คำนิยามคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า เป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการในการสร้างผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างและสร้างรายได้
  • สตีฟ จ๊อฟ์ ได้ระบุว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่แยกระหว่างผู้นำกับผู้ตาม
  • Rogers กล่าวไว้ว่า นวัตกรรม คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งใหม่
  • สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้คำนิยามคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 ดังนั้นในแนวความคิดของอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง  ของคำว่า "นวัตกรรม (Innovation)"  คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่า(Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเมื่อมีคุณค่าและมีประโยชน์แล้วจะสามารถขยายผลต่อได้เชิงพาณิชย์ หรือขายได้นั่นเอง

 

Innovation = Creative + New + Value Creation (ความคิดสร้างสรรค์ + สิ่งใหม่ + มีคุณค่า) 

 

 ตอนนี้เราก็เข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมตรงกันแล้วนะคะ 

 

(เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

ทีนี้นวัตกรรมมีกี่รูปแบบ อ.เก๋ได้ไปแบ่งปันเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรมาหลายองค์กรมาก  เลยอยากจะทำความเข้าใจและขยายกรอบของรูปแบบนวัตกรรมเพิ่มเติมค่ะ เพราะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า นวัตกรรมมี 3 ด้าน คือ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมด้านการบริการ ( Service Innovation)  นวัตกรรมด้านการกระบวนการผลิต  (Processs Innovation) แต่ในปัจจุบันนี้ นวัตกรรม สามารถแบ่งเพิ่มได้อีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถคิดอะไรใหม่ๆมาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าได้ค่ะ

 

 

นวัตกรรม สามารถแบ่งเป็นรูปแบบได้อีกหลากหลายรูปแบบ  ที่อ.เก๋มักจะนำไปแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมจะอ้างอิง จาก   Ten type of Innovation by Larry Keeley   ซึ่งแบ่งนวัตกรรมเป็น 10 รูปแบบ ซึ่งจะครอบคลุมทุกๆด้านที่องค์กรสามารถพัฒนาได้  และคนในองค์กรทุกส่วนงานสามารถมีส่วนร่วม ได้ดังนี้

 

 

 

นวัตกรรม 10 รูปแบบ  มีอะไรบ้าง  อ่านรายละเอียดได้ดังนี้เลยค่ะ

 

 

1. นวัตกรรมในด้านการจัดวางโครงสร้างรูปแบบต่างๆ

 

1)       Profit Model –นวัตกรรมโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ การสร้างรูปแบบการทำรูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือขายสินค้าได้แพงขึ้น เพื่อสร้างกำไรมากขึ้น หรือเป็นวิธีการที่องค์กรจะเปลี่ยน Values มูลค่าของบริการให้เป็นกำไร

 2)       Network – Values นวัตกรรมจากการสร้างเครือข่าย หรือความร่วมมือเพื่อให้เกิดมูลค่า หรือสร้างคุณค่าใหม่ๆ โดยการทำงานร่วม หรือสร้างเครือข่ายกับคนอื่น ๆ เช่น Third Party, Vender, Cluster เป็นต้น

 3)       Structure – นวัตกรรมจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กร การบริหารบุคคลากรใหม่ๆและกระบวนตัดสินใจ ในโครงสร้างองค์กร

 4)       Process – นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ การผลิต บริการ แบบใหม่ๆ 

 

 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

2. นวัตกรรมด้านข้อเสนอที่ส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า

  5)       Product Performance – นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ ความสามารถของ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม

 6)       Product System – นวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการพัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเพิ่ม ส่วนเสริม บริการเสริม ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

 

 

3.นวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า

  7)       Service – นวัตกรรมการบริการแบบใหม่ๆให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

 8)       Channel – นวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างช่องทางใหม่ๆในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ถึงมือผู้บริโภคหรือติดต่อกับลูกค้า

 9)       Brand – นวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความน่าจดจำ ในแง่ไหนดี/ไม่ดี ให้มีคุณค่า

 10)    Customer Experience – นวัตกรรมในการสร้างรูปแบบการติดต่อลูกค้า ให้มีประสบการณ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้

 

 

 

 ข้อดีหลักๆ ของนวัตกรรมทั้ง 10 รูปแบบ (Ten Type of Innovation Framework) คือ 

 

  • ช่วยขยายกรอบวิธีคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม มีแนวทางในการพัฒนามากขึ้น นอกเหนือจากที่รู้จักกันเพียง นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)  ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  และบริการ (Service Innovation)  ทำให้เราสามารถขยายกรอบวิธีคิดของเราให้กว้างขึ้น

 

  • สามารถเห็นแนวทางปัญหา และสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น และคลอบคลุมตรงประเด็นยิ่งขึ้น ชัดขึ้น

 

  • จะเห็นว่านวัตกรรมทั้ง 10 รูปแบบครอบคลุม ทุกส่วนงานในองค์กร ดังนั้น นวัตกรรมสามารถสร้างและพัฒนาได้โดยพนักงานทั้งองค์กร ไม่ว่าจะอยู่แผนกไหน ส่วนงานไหนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรได้  ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเพียงผู้บริหาร วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ หรือ Talent เท่านั้น  

 

 

อ.เก๋หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจด้านการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในองค์กรนะคะ

.........................................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

......................................  

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,747