4 สิ่งสำคัญในการบริหารโครงการให้สำเร็จ

สิ่งสำคัญที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager หรือ Project Leader) ต้องคำนึงถึงในการบริหารโครงการเพื่อให้โครงการนั้นสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์นั่นได้แก่

 

1. Project  Scope Management

ขอบเขตงาน (Scope definition) เป็นการแบ่งงานหลัก ๆ ในโครงการให้ย่อยลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง    ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ทีมงานโครงการมักจะจัดทำรายละเอียดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างกิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure หรือ WBS) 

 
  
2.Project  Time Management
การบริหารกิจกรรมและกระบวนการในโครงการ  เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
 
 
3.Project  Cost Management
กระบวนการเกี่ยวกับการประมาณการ (Estimate Costs)  การตั้งงบประมาณ (Determine Budget) และการควบคุมต้นทุน (Control Cost)  ในโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมา
 
 
4.Project Quality Management (PQM)
กระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพ อันทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้น ได้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ซึ่งส่วนที่สำคัญคือ quality system ซึ่งประกอบไปด้วย quality planning, quality assurance, quality control, และ quality improvement  ตลอดจน quality policy, objectives, และ responsibility 
 
 
 
ทั้งส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วนนั้นสำคัญมากสำหรับการบริหารโครงการ  และหลายบริษัทหรือหลายโครงการใช้ ส่วนประกอบหลักทั้ง 4 ข้อนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการด้วยค่ะ
 
 

ติดตามข่าว  หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) และ Project Manager as Team Coach ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 172,312