การบริหารขอบเขตงาน (Project Scope Management) โดยศศิมา สุขสว่าง

 การบริหารขอบเขตงาน (Project  Scope Management)

คือ การบริหารขอบเขตงาน (Scope definition) เป็นการแบ่งงานหลัก ๆ ในโครงการให้ย่อยลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง    ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ทีมงานโครงการมักจะจัดทำรายละเอียดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างกิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure หรือ WBS) 

 

โครงสร้างกิจกรรมย่อย (WBS) เป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมที่อยู่ในโครงการทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นขอบเขตงานโครงการทั้งหมด ในขั้นตอนของการจัดทำ WBS นั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นที่จะต้องทำในโครงการจะถูกแบ่งย่อยให้เล็กลง จนกระทั่งสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยว่า ทีมงานโครงการจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละกิจกรรมย่อยเหล่านั้น และจะทำกิจกรรมย่อยเหล่านั้นอย่างไร 

 

 

WBS ถือเป็นเอกสารเบื้องต้นชิ้นหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะแสดงหลักเกณฑ์ในการวางแผนและการบริหารจัดการตารางเวลา ต้นทุน ทรัพยากร และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการ

 

 

WBS ที่ดีมีประสิทธิภาพควรจะแสดงกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำทั้งหมดของโครงการ กิจกรรมใดที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการไม่ควรถูกแสดงไว้ใน WBS นี้ ดังนั้น ทีมงานโครงการควรจะทำกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ใน WBS เท่านั้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องทำ และกิจกรรมใดที่ไม่ปรากฏอยู่ใน WBS ก็ไม่ต้องทำเพราะไม่มีความจำเป็นต่อโครงการ และอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านกำหนดการ งบประมาณอีกด้วย 

 

 

 ติดตามข่าว  หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) และ Project Manager as Team Coach ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 184,413