หลักสูตรทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ Coaching and Feedback โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร ทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับผู้นำ (Coaching and Feedback Giving skills  for Leader  )

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

   (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “VUCA World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและผู้นำในองค์กรต้องสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ดึงศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงกล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยงภายใต้หลักการและความเหมาะสม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการใช้ “เครื่องมือและกระบวนการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching and Giving Feedback skills) ”  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กรโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


กระบวนการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching and Feedback Giving skills) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ดึงประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพจากพนักงานให้สูงขึ้นได้ด้วยทักษะต่างๆ เช่น สร้างความสัมพันธ์เพื่อความเชื่อใจและความศัทธา (Trust and Engagement) , การถามเชิงบวกเพื่อพัฒนาไอเดียใหม่ๆ (Positive question) การฟังอย่างใส่ใจเชิงลึก (Empathy deep listening) การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Giving feedback)  การเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ (Storytelling)เป็นต้น รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองพร้อมเปิดใจ และทั้งของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง


  หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมของหัวหน้า ผู้นำทีม ผู้จัดการ ในการพัฒนาบุคลากรด้วยการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้สามารถรับมือและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ตลอดจนพัฒนาบุคคลากรที่รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาตัวเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้


 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)2. วัตถุประสงค์

 - เข้าใจความหมายและบทบาทของผู้นำนักโค้ช เพื่อพัฒนาทีมงานในองค์กรได้

 - มีทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching and Giving Feedback skills)  เพื่อนำไปสร้างทีม พัฒนาแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการททำงานให้มีประสิทธิภาพได้ทันที

 - มีทักษะการโค้ชเพื่อนำไปพัฒนาแนวคิดใหม่ สร้างทีมและพัฒนาประสิทธิภาพ คน และกระบวนการทำงานในองค์กรได้ทันที

 - สามารถโค้ชทีมงาน สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจในทีมงาน พัฒนาการทำงานเป็นทีมประสานพลังได้

 

ดูวิดีโอ และรูปภาพสัมมนาที่ผ่านมา

วิดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=SHqt0pch1rI

 

รูปสัมมนาที่ผ่านมา   กดดูที่นี่   

ลิงค์ สัมมนา 1   

ลิงค์ สัมมนา 2

 

บทความเกี่ยวกับ การโค้ชและพี่เลี้ยง กดอ่าน ได้ที่นี่

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 77,707