หลักสูตรการโค้ชเชิงนวัตกรรมสําหรับผู้นำ Innovation Coaching for Leader โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร leadership through Innovation Coaching (การโค้ชเชิงนวัตกรรมสําหรับผู้นำ

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

 (ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอความกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com อ.เก๋เช็คอีเมล์และ Line ทุกวันค่ะ)

1. หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “Disruptive World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การคิดเชิงนวัตกรรม  (Innovation and Thinking different) เพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

- จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและผู้นำในองค์กรต้องสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ดึงศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงกล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยงภายใต้หลักการและความเหมาะสม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการใช้ “เครื่องมือและกระบวนการนวัตกรรม รวมทั้งการโค้ชเชิงนวัตกรรม”  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กรโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

- หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมของหัวหน้า ผู้นำทีม ผู้จัดการ ในการพัฒนาบุคลากรด้วยการโค้ชเชิงนวัตกรรม เพื่อให้สามารถรับมือและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Transformational Leadership)  สู่เส้นทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเดินทางบนเส้นทางสู่องค์กรนวัตกรรมได้

  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)


2. วัตถุประสงค์

- เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด/แนวคิดสู่การสร้างผู้นำการเปลี่ยนเปลง (Change agent) และการพัฒนาองค์กรเชิงบวก นำไปสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) และสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้

 

- สามารถบ่มเพาะกระบวนความคิด ทัศนคติ ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset) ทีมงาน เพื่อให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก (Proactive) ในการทำงานและพัฒนาองค์กรได้

 

- เรียนรู้และการใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆในการโค้ชเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงาน กระชับความสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน

 

3.รายละเอียดหลักสูตร

 ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ


หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc


Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .

 

ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   4.องค์กรที่เคยไปแบ่งปันหลักสูตร Coaching  (ที่สามารถแบ่งปันได้)

 

 ทีมวิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial Excellence Project” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (Coaching Training and One on One Coaching: 10 Months Project 2017-2018) ร่วมกับ Talent FIT academy
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน ปี 2019 7 รุ่นๆ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Creative Tools & Design Thinking Model กว่า 20tools ) 2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรและโค้ช " Mindfulness Coaching for Growth Mindset" นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด(8 Months Project : 2017)
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) (4 Months Project : 2016)
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching and feedback skills for leader " บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills for leader " บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 รุ่น
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) บริษัทวรรณภพ จำกัด(4 Months Project)
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader"บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and Negotiation for manager" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Empowering Coaching for Leader กลุ่มผู้อำนวยการและผู้บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Mindfulness Coaching for leader ผู้บริหารบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัทไทยชูรส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัทซีอีเอส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance working)" บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด(The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Leader as Coach" บริษัท บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด Eastern Seaboard Industrail Estate

และอีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง 

UCA World ความท้าทายสำหรับผู้นำ  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/Rwcwof

การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Innovation in Organization  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ  https://goo.gl/7gLrx2

บทความอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/wLhDQi

ดูภาพตัวอย่างงานสัมมนา กดที่นี่ 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com หรือ 0815609994
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 340,818