หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ 2 รุ่นๆละ 3 วัน - Young Talent กระทรวงมหาดไทย

หลักสูตร : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 จำนวน 2 รุ่นๆละ 3 วัน
(Creative thinking and Innovation Development: National Development in Accordance with Thailand 4.0 Policy)

ผู้เข้าอบรม :  Talent และคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนานวัตกรรม จากทุกกรมของ กระทรวงมหาดไทย (The Ministry of Interior) ได้แก่ กรมการปกครอง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย,สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย,สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย,สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย,กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย,สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย,กรมที่ดิน,กรมโยธาธิการและผังเมือง,กรมการพัฒนาชุมชน,,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,การประปานครหลวงวิทยากร :  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง และทีม Creative to Innovation

 
 
เนื้อหาการอบรม :  
 
หลักสูตรนี้มี 4 Module ดังนี้
 
Module 1 เข้าใจแนวโน้ม สถานการณ์ ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรตามนโยบาย Thailand 4.0 
Module 2 เข้าใจทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงรุกขององค์กร 
Module 3 วิเคราะห์ปัจจัย/ปัญหา/ความท้าทายที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเพื่อการพัฒนาสู่ภาคประชาชน 
Module 4 การสร้างต้นแบบงานพัฒนานวัตกรรม (Mini Innovation Project)
 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  Innovation Funnel, Theory U, Group working, Individual and sharing, Ten type of Innovation, The Elements of Value model, 9 level of newness, Design Thinking,  Pilot Prototype, SPARK model เป็นต้น
 
สนับสนุนและผลักดันโดย 
รองปลัดท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ  คุณบัญชา เชาวรินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  สถาบันดำรงราชานุภาพ คุณ ดารา รักษาชาติ 
 
 
ผู้เข้าสัมมนา Talent และคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนานวัตกรรม จากทุกกรมของ กระทรวงมหาดไทย
 
 
ผลลัพธ์การสัมมนา :
ได้พัฒนา Idea Conceptสำหรับ กระทรวงมหาดไทย ได้  5 Projects
และโครงการย่อยออกมาในรูปแบบ Prototype ได้  9  Projects  และเรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร
 
คลิป Youtube  : https://www.youtube.com/watch?v=UTNgU6Pf65w รุ่นที่ 1
 
 ........................................
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 
Visitors: 340,816