หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับองค์กรนวัตกรรม-บริษัท Duckking จำกัด

 
หลักสูตร : หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับองค์กรนวัตกรรม
 
ผู้เข้าอบรม :  Talent และคนรุ่นใหม่ ของบริษัท Duckking จำกัด
 
 
วิทยากร :  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง และทีม Creative to Innovation
 
 วิดีโอ กดที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=A7maCF3vp8g
 
เนื้อหาการอบรม :
 

-  เข้าใจ Innovation Mindset การคิดเชิงนวัตกรรมจากภายใน (Inside out) เพื่อให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก (Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้

-  เข้าใจองค์ประกอบของนวัตกรรมอย่างถูกต้อง สามารถก้าวข้ามความคิดที่ว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยาก และเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร/คนเก่ง/ฝ่าย R&Dเท่านั้น ที่จะทำได้

 

-  มีแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรได้

 

-  มีแนวทางในพัฒนานวัตกรรมในหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เรียนรู้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการที่นำไปประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมได้

-  สามารถเข้าใจการทำงานเป็นทีม(Cross Functional Team) กับการอยู่รอด อยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้องค์กรอย่างต่อเนื่องได้


-  สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

- สามารถพัฒนา Mini-Innovation Project ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปได้ (ประมาณ 3-5 Projects/1 สัมมนา)

 

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

 สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,741