หลักสูตร Growth Mindset & Unlock Creativity Potential - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Fixed Mindset and Growth Mindset for Innovation in Workplaces จำนวน 3 รุ่น และ

หลักสูตร Unlock Creativity Potential & Creative tools for New Product and Innovation จำนวน 1 รุ่น

ผู้เข้าอบรม วิศวกร และฝ่ายสนับสนุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าแม่เมาะ)

 

หลักสูตร Fixed Mindset and Growth Mindset for Innovation in Workplaces 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเพิ่ม "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไป ข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็น อย่างดี การพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการให้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์แก่บุคคลากร

 

 

หลักสูตร Unlock Creativity Potential & Creative tools for New Product and Innovation

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต่อยอดเชื่อมโยง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง


 .......................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training  ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 340,806