หลักสูตรสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 5 รุ่น - บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

หลักสูตร สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (5 รุ่นๆละ 30 -34 คน)

ผู้เข้าสัมมนา : บุคคลากรบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (บริษัทเจ้าของ The Promenade, Terminal 21 และ Fashion Island)

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

 

การจะพัฒนาองค์กรและบุคคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องได้นั้น องค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน บุคคลากร องค์ความรู้ ทักษะความสามารถและทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

ดังนั้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม (Creative & Innovation Thinking) เพื่อบ่มเพาะบุคคลากรให้มีความรู้ ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และเข้าใจนวัตกรรม และจุดประกายความคิด ให้กล้าคิด กล้าทำ และปรับ Mindset ว่าการคิดสิ่งใหม่ๆเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก ด้วยการเสริมสร้างและสนับสนุนความรู้ ทักษะ และเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ โดยจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ (Process& System Innovation) การบริการแบบใหม่ๆ (Service Innovation) หรือแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Product Innovation) ให้กับองค์กรและลูกค้าเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆที่สามารถสร้างมูลค่าและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้ 

 

ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation


Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 332,278