หลักสูตรผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ- บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

 หลักสูตร ผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ Innovative Leadership for Innovation Organization

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (บริษัทเจ้าของ The Promenade, Terminal 21 และ Fashion Island)

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

.

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “VUCA World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำในองค์กรต้องสามารถเป็นผู้นำดึงศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงกล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยงภายใต้หลักการและความเหมาะสม การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น ทั้งการนำพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กรโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 ........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation


Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,740