หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม (Creative to Innovation)เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร"

(Creative to Innovation  for Business Inoovation)

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

1. หลักการและเหตุผล

- ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม จะเป็นกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ๆออกมาในแบบที่แตกต่างกันไป แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดมาเป็นนวัตกรรม (Innovation) เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) หรือสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิยช์ (Commercial) ได้ 

 

- การพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้จริงเพื่อสร้างการเติบโตในองค์กร  สิ่งสำคัญมากๆอันดับต้นๆ คือ การสร้างเสริม บ่มเพาะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative and Innovation Mindset)  ให้กับบุคคลากรให้เข้าใจและมีการคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อเห็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์แนวคิดในการสร้างองค์กรนวัตกรรมเช่นเดียวกับผู้นำในองค์กร จนสามารถพัฒนาการทำงาน กระบวนการทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง จนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service innovation)  และท้ายสุดคือการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation) ได้

 

• ผลลัพธ์ของหลักสูตร “ความคิดสร้างสรรค์ Creative thinking" นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับกระบวนการคิด ทัศนคติ (Mindset )  สามารถสร้างสรรค์ความคิดต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการต่างๆ รวมทั้งทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 


2. วัตถุประสงค์

-   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการคิด ทัศนคติ (Mindset) ในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตขององค์กรได้

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ได้ในปริมาณมากๆในเวลาจำกัด  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างมีหลักการ และเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ อันนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้

-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ วิธีการ เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com (ติดต่อทางนี้สะดวกสุดค่ะ)
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 24,079