หลักสูตร Mindfulness Coaching for Growth Mindset- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Mindfulness Coaching for Growth Mindset

 กลุ่มผู้เข้าอบรม   : นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร
  
 
เนื้อหาการอบรม  

 

เนื่องด้วยทาง www.sasimasuk.com  ได้รับความไว้วางใจจาก รศ.ดร.สุชาดา นันทะไชย และ รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ไว้วางใจให้โอกาส อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ไปแบ่งความรู้เรื่อง เป็นวิทยากรบรรยายและ Work Shop เรื่อง “Mindfulness Coaching for Growth Mindset” แก่นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้วิชา การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา

 

โดยได้แบ่งปัน เรื่องของ การโค้ชและกรอบความคิด (Coaching Concept and Mindset),การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching) ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) เพื่อพัฒนา Growth Mindset ค่ะ

Mindset หมายถึง "กระบวนการคิด หรือกรอบความคิด หรือ ชุดความ เชื่อ ของแต่ละบุคคลในการแสดงออกและทัศนคติ ซึ่งมาจากความคิด ความรู้สึก ความเชื่อจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเลี้ยงดู สังคม ครอบครัว การศึกษาเป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปัจเจกบุคคล นั้น

 

Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ทำอย่างไร จึงจะทำให้บุคคลากรมี  Growth Mindset (คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต)   มองว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ให้ความสำคัญกับความพยายาม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คนที่มี Growth Mindset จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ชอบที่จะเรียนรู้จากปัญหา สนุกเวลาที่เจอโจทย์ยากๆ หรือปัญหายากจะมีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

ทักษะการโค้ช เป็นอีกเครื่องมือและทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้ พัฒนา Growth Mindset ได้  ด้วย การฟังอย่างมีสติ การถามเชิงบวก การสะท้อนกลับ (Feedback)อย่างมีคุณภาพ การสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น 


ขอบคุณ feedback ดีๆค่ะและการดูแลเป็นอย่างดีมาก #ดีต่อใจของวิทยากร #DoWhatYouLove #LoveWhatYouDo

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เก๋มี Passion แบ่งปันความรู้ด้านที่เก๋ถนัด ให้กับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทั่วประเทศค่ะ

...............................

 ...............................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 335,747