หลักสูตร Customer Centric by design thinking โดย ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร " Customer Centric by design thinking  การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วยกระบวนการ Design thinking "

 (ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอความกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com อ.เก๋เช็คอีเมล์และ Line ทุกวันค่ะ)

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง และทีม Creative to Innovation

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว   ความสำเร็จในอดีต ไม่มีอะไรที่จะการันตีความสำเร็จในอนาคตได้ เพราะในปัจจุบันการเกิดใหม่ของ Start up, คู่แข่งรายใหม่ๆ ที่มีขนาดเล็ก และมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และแน่นอน พร้อมที่จะดูแลลูกค้า แย่งลูกค้าจากเราไป ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเข้าใจลูกค้า 360 องศา และสามารถพัฒนากระบวนการทำงาน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ดีที่สุด

 

กระบวนการหนึ่งที่สามารถใช้ในการเข้าใจลูกค้าและพัฒนาแนวทางใหม่ๆ กรอบแนวคิดใหม่ๆ หรือแม้แต่การออกแบบบริการ กระบวนการ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้าได้นั้น คือ Design Thinking  ซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนากรอบแนวคิดของกระบวนที่ให้ความสําคัญแก่ลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้าและบริการในทุกขั้นตอน  การเข้าใจบุคลิกภาพและลักษณะของผู้ใช้ ปัญหาที่นําไปสู่การใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงสินค้าและ บริการ การใช้งานจริง จากมุมมองและประสบการณ์ตรงของผู้ใช้   โดยในแต่ละขั้นตอนจะวิเคราะห์และทําความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้และผู้ใช้ตัวจริงอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการพัฒนาวิธีการ แนวทางการคิดไป การใช้งาน ไปจนถึงหลังการใช้งาน

  

ความสำคัญของหลักแนวคิดของ Design Thinking  คือ การออกแบบโดยมี ลูกค้าหรือผู้ใช้ หรือ มนุษย์เป็นศูนย์กลางจะหา แนวทางที่ดีที่สุดที่บริการ หรือ กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ใช้ แทนที่จะคาดหวังให้ผู้ใช้ เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ผลิตภัณฑ์ 

(เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่  sasimasuk.com@gmail.com)

เพราะสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรแข่งขันได้นั้นคือ ต้องมีความเข้าใจลูกค้า แล้วมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง Customer Centric by  Design thinking จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่เริ่มจากการเข้าใจลูกค้า  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ๆ แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่า พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน  เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และการเติบโตให้องค์กรได้

  

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง 360 องศา แล้วหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงาน หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์  ด้วยกิจกรรม เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ของ Design Thinking โดยมีหัวใจสำคัญ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้าหรือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered) อย่างแท้จริง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการต่างๆ  การระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข และการเรียนรู้และลงมือทำต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม ซึ่ง Design Thinking สามารถนำความคิดสร้างสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ปัญหา มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ รวมทั้งการเข้าใจผู้คน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างคุณค่า และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้

 

2. วัตถุประสงค์ 

 

- เข้าใจปัญหา ความต้องการ Pain Point, Gain Point ของลูกค้า 360 องศาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจ

 - รู้เทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์ และเข้าใจลูกค้า ทั้ง Persona Profile / Customer Journey Map / 360 Problem analysis ด้วยเครื่องมือระดับโลก คือ Design Thinking เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจ

 - สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที หลังสัมมนาเสร็จ

 

3.รายละเอียดหลักสูตร


(โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ)


บทความที่เกี่ยวข้อง 

Design Thinking เครื่องมือสร้างนวัตกรรมระดับโลก ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/aege4h

การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Innovation in Organization  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ  https://goo.gl/7gLrx2

UCA World ความท้าทายสำหรับผู้นำ  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/Rwcwof

บทความอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/wLhDQi

 

รูปสัมนาหลักสูตร Design Thinking ที่ผ่านมา (ที่สามารถนำรูปมาลงเวปไซต์ได้)

หลักสูตร Design Thinking    กดที่นี่เพื่อดูรูป      2  3  4  5  6  7   และอื่นๆ กดที่นี่ 

 โครงการระยะยาว (3-6 เดือน) เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร โดยใช้ Design Thinking กดที่นี่ เพื่อดูรูป

  

 


4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)

- สามารถวิเคราะห์และเข้าใจลูกค้า (Customer Centric) ทั้ง ปัญหา ความต้องการ ,Pain Point , Gain Point เพื่อนำเสนอกระบวนการใหม่ๆ วิธีการหรือบริการใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้

 - สามารถพัฒนาแนวทางใหม่ๆ บริการใหม่ๆ หรือกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพัน ( Customer engagement) ได้

 - สามารถเรียนรู้ และเข้าใจกระบวนการ Design thinking พัฒนาทักษะการเข้าใจ เข้าถึง มุมมองและความต้องการเชิงลึกของลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายได้ 

 - มีเครื่องมือ แนวทาง และวิธีการในการระดมสมอง และคิดไอเดียนวัตกรรมออกมาได้

- สามารถพัฒนา Idea Concept  ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปได้  

 

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com หรือ 0815609994
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation 
Tel. : 081-560-9994 

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,744