หลักสูตร ผู้นำในศตวรรษที่ 21 คิดรอบด้านและสร้างสรรค์ - คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร ผู้นำในศตวรรษที่ 21 คิดรอบด้านและสร้างสรรค์

ผู้เข้าสัมมนา : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

 

 

 การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้นั้น  ปัจจัยที่สร้างให้เกิดนวัตกรรม  ก็คือ  บุคคลากร ทักษะ ความรู้และการสนับสนุนของผู้บริหารที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล (Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสร้างนวัตกรรม  สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร  ได้คิดสร้างสรรค์    กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม (Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 20%, Workshop for adult กิจกรรมสร้างสรรค์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 65 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %สนใจหลักสูตร  เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม สำหรับผู้นำองค์กร กดที่นี่

 

ติดตามและชมผลงานการสอน

https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

 ........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การสร้าง Growth Mindset เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 328,007