การบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสีย (Stakeholders Management) โดยศศิมา สุขสว่าง

การบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสีย  (Stakeholders Management)  หมายถึง บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ ความสนใจ หรือมีความเกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินการของโครงการ  ซึ่งผลการดำเนินการของโครงการนั้นสามารถส่งผลบวกและผลลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อม 

 

โดยตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ทีมงานที่อยู่ในโครงการ  ผู้ใช้  ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนจำหน่าย ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนผู้บริโภค เป็นต้น

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้ คือ 

 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (key stakeholders)

คือ ผู้ซึ่งสามารถมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการโดยตรง  และมีอิทธิพลโดยตรงต่อโครงการ  เช่น  Project Sponser, Project tem member, ผู้บริหาร หัวหน้าโดยตรง ผู้ใช้งานโดยตรง  ลูกค้า ผู้ส่งมอบ มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญต่อดำเนินโครงการ หรือผลลัพธ์ของโครงการโดยตรง

 

 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพื้นฐาน (primary stakeholders)

คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบทางบวก หรือทางลบ จากกิจกรรมโครงการ หรือผลลัพธ์ของโครงการ   เช่น ผู้บริโภค (consumer) ตัวแทนทางการค้า (dealer) ผู้ผลิตในขั้นต้น (primary production) จะได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงราคาขาย การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าทั้งการจัดซื้อและการขาย เป็นต้น 

 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง (secondary stakeholders)

คือ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานโครงการซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการโดยตรง 

 

การระบุผู้มีส่วนได้เสียที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบของทีมงานโครงการ หรือ ผู้จัดการโครงการในการทำความเข้าใจหรือสื่อสาร เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

 

 

กระบวนการที่สำคัญในการบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสีย  คือ

 

- ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ว่ามีใครบ้าง และมีอิทธิพลต่อโครงการอย่างไรบ้าง

- พัฒนากลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มีผลกระทบกับโครงการให้น้อยที่สุดเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จ

- การติดต่อสื่อสารและทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ตอบโจทย์และความคาดหวัง และระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจนเพื่อผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นของโครงการ

- ตรวจสอบภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดูแลควบคุมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ

 

ผู้จัดการโครงการ หรือทีมงานในโครงการ ต้องรู้จัก และทำ list ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถกำหนดบทบาทและกำหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ

 

ติดตามข่าว  หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) และ Project Manager as Team Coach ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 171,500